موارد مصرف آسبوتولول
در فشار خون و تاکی آریتمی کاربرد دارد
مکانیسم اثر آسبوتولول
بتا-۱ بلوکر است
فارماکوکینتیک آسبوتولول
▪ شروع اثر ۱ تا۲ ساعت
▪ جذب دهانی ۴۰%
▪ مدت اثر۱۲ تا ۲۴ ساعت
منع مصرف آسبوتولول
بلوک درجه ۲ و۳ قلبی،شوک،نارسایی قلبی

عوارض جانبی آسبوتولول
خستگی،افت فشار،برادی کاردی

تداخلات دارویی آسبوتولول
▪ عدم مصرف همزمان
Ceritinib; Floctafenine; Methacholine; Rivastigmine
▪ سایر تداخلات مهم
Alpha/beta agonists (direct acting); Alpha2-agonists; Amifostine; Dronedarone; Ergot derivatives; Grass pollen Allergen extract; Obinutuzumab
هشدار ها آسبوتولول
در سایکوز،راینود،پسوریازیس،میاستنی گراو و بیماریهای عروق محیطی با احتیاط مصرف شود
توصیه های دارویی آسبوتولول
▪ قطع ناگهانی آن توصیه نمیشود و سبب تاکی کاردی ریباند میشود
▪ در فردیکه به علت آسم یا COPD نتواند سایر بتابلوکرها را مصرف کند با احتیاط میتوان اسبوتولول را امتحان کرد

آسبوتولول عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی