آموزش بافت شال و کلاه شیک پسرانه با عکس کلاه

کلاه و شال دومیل پسرانه

برای کودک ۳ تا ۴ سال
دو کلاف کاموای ۱۰۰گرمی
میل شماره ۳/۵
کاموا آلیز متوسط
برای شروع ۱۱۳دانه سرمی اندازید و شروع به بافت یکی زیر یکی رو میکنید ۸ سانت کشباف می بافید
حالا بافت راتقسیم میکنید
رج ۱- ده دانه از رو *-۹ زیر -۱۹ دانه * رو – زیر و درآخر ۱۰رو
رج ۲- و تمام رج های پشت همه از رو
رج ۳ – ده رکن -۶ دانه اول را جا به جا میکنید (به این صورت که ۳ دانه اول را به میل کمکی گرفته روی بافت نگه میدارید اول سه دانه دوم را از زیر می بافید بعد سه دانه میل کمکی را می بافید)
۳ زیر – ۱۹رو – دوباره پیچ
رج ۴ رو
رج ۵ تکرار رج ۱
رج ۶ رو
رج ۷ – ده تا از رو – ۳ زیر- حالا ۶ دانه را جا به جا میکنید (به این صورت که ۳ دانه اول را به میل کمکی گرفته پشت بافت نگه می دارید سه دانه دوم را بافته بعد سه دانه میل کمکی را)
۱۹ رو – دوباره ۳ زیر – و پیچ
رج ۸- از رو
رج ۹ تکرار رج ۱-
رج ۱۰- از رو
رج ۱۱ – تکرار رج ۳

آموزش بافت شال و کلاه شیک پسرانه با عکس کلاه