آموزش تسکین سردرد با فشار بین انگشتان

این روش هر زمان که استرس داشتید یا احساس خستگی کردید انجام دهید

نقطه هوکو
بین انگشت اشاره و شست واقع شده است. این محل قسمت بالای بدن را آرامش میدهد. با فشار دادن این محل، اعصاب تحریک می شود
روش طب فشاری
فشار نقطه هوکو، که بین انگشت اشاره و شست است.
این محل را فقط به مدت ۳۰ ثانیه یا تا زمانی که احساس کردید عضلات آرام شدند فشار دهید

آموزش تسکین سردرد با فشار بین انگشتان