آموزش تصویری حرکتی مفید برای کاهش کمر درد روزانه

ابتدا سر پا بایستید و پاها را کمی از هم باز کنید.
کف دست‌ها را در حالی که زانوها یا آرنج‌ها خم نشوند به زمین برسانید.
هرچه فاصله طولی بین کف دست و پا بیشتر باشد، کشش بیشتر و بهتری اتفاق می‌افتد.
سرتان را کاملا شل نگه دارید ۱ تا ۳ دقیقه در این حالت بمانید و حداقل ۳ مرتبه در طول روز آن را تکرار کنید.

آموزش تصویری حرکتی مفید برای کاهش کمر درد روزانه