آموزش تصویری ورزش های باریک کردن کمر

در شروع برنامه، طی ۲ ماه اول، هر ۲ روز یک بار تمرینات را انجام دهید. از آن به بعد، تعداد دفعات را به ۲ بار در هفته کاهش دهید.

▪ تمرین شماره۱
بایستید، پاها را به اندازۀ عرض شانه باز کنید، دست‌ها را در راستای بدن قرار دهید: بالاتنه تان را به راست خم کنید، دست را تا حد ممکن روی پا سر بدهید.
در این حرکت به هیچ وجه جلو خم نشوید و بر روی کمرتان تمرکز کنید.
برای هر طرف یک سری ۱۰ تایی، این تمرین را انجام دهید.

▪ تمرین شماره ۲
بازهم بایستید، پاها باز و زانوها را اندکی خم کنید. ژست بوکسورها را بگیرید: یعنی آرنج‌ها را خم و مشت‌‌ها زیر چانه باشند.
ماهیچه‌‌های شکم را منقبض کنید و بالاتنه تان را به راست و سپس به چپ بچرخانید.
برای هر طرف ۱۵ بار این حرکت را تکرار کنید.

▪ تمرین شماره ۳
حالا روی یک صندلی بنشینید، کتابی در هر دست بگیرید. بازوها را تا شانه بالا بیاورید و بالاتنه تان را تا حد ممکن در راستای بازوها به راست بچرخانید.
برای هر طرف ۱۰ بار این تمرین را انجام دهید.

برای دست یافتن به نتایج بهتری از این تمرینات، در فصل تابستان ، از دریا و یا استخر برای انجام این حرکات بهره ببرید، دقیقاً به شیوۀ ژیمناستیک در آب.

آموزش تصویری ورزش های باریک کردن کمر