آموزش تصویری کشش گردن به جانب

۱.شانه های خود را ریلکس نگه دارید . به آرامی سر خود را به سمت شانه خم کنید .
۲. ۱۰ تا ۲۰ ثانیه نگه دارید .
۳. تمرین را برای سمت دیگر انجام دهید .
نکات تمرین :
برای اجرای تمرین ضربه نزنید .
نام تمرین : کشش گردن به جانب
نوع تمرین : کششی
عضلات اصلی : گردن

آموزش تصویری کشش گردن به جانب