آمپول اتوپوزاید عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
اتوپوزید در درمان کارسینوم ریه و بیضه به کار می رود. همچنین در درمان کارسینوم مثانه، لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی، لوسمی حاد میلوسیتیک، سارکوم اوینگ وکاپوسی مصرف شده است.
▪ مکانیسم اثر
اتوپوزید مهار کننده آنزیم توپوایزومراز II است و با اثر بر مرحله قبل از میتوز تقسیم سلولی، ساخت DNA را مهار میکند.
▪ فارماکوکینتیک
فراهمی زیستی فرم خوراکی حدود ۵۰ در صد است. انتشار آن در مایع مغزی – نخاعی متغییر و کم است. متابولیسم دارو کبدی بوده و نیمه عمر آن حدود ۷ ساعت می باشد. دارو به طور عمده از طریق کلیه دفع می شود.
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها
قبل از هر بار مصرف خوراکی دارو، دهان از نظر وجود زخم بررسی شود.

عوارض جانبی
کم خونی، کاهش گلبول های سفید یا پلاکت های خون، آنافیلاکسی، استئوماتیت، کاهش اشتها، تهوع و استفراغ از عوارض جانبی مهم و نسبتاض شایع دارو می باشند.

▪ تداخل دارویی
نکات قابل توصیه
▪ در مورد شکل تزریقی، برای جلوگیری از افت فشارخون، تجویز دارو به صورت انفوزیون و در مدت بیش از ۶۰-۳۰ دقیقه انجام شود. از راه های دیگر تزریق یا تزریق سریع ورید خودداری شود.
▪ تعداد گرانولوسیت ها ۱۴-۷ روز پس از تجویز و تعداد پلاکت ها ۱۶-۹در روز بیستم به میزان طبیعی بر می گردد.
مقدار مصرف
خوراکی : در درمان کارسینوم سلول های کوچک ریهmg/m²/day 70 ( به مدت ۴ روز ) تا mg/m²/day 100 در روزهای اول و سوم و پنجم درمان تجویز می شود که ۴-۳ هفته تکرار می شود. در کارسینوم ریوی با سلول های کوچک mg/m²/day 35 به مدت ۴ روز تا mg/m²/day 50 به مدت ۵ روز تجویز می شود که هر ۴-۳ هفته تکرار می شود.
▪ اشکال دارویی
Injection :100mg/5ml
Capsule : 50mg
Capsule : 100mg

آمپول اتوپوزاید عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی