آمپول میدازولام عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
میدازولام برای ایجاد تسکین و فراموشی قبل از عمل جراحی و یا در موقع القاء بیهوشی و همچنین به همراه داروهای بی‌حس‌کننده موضعی تجویر می‌شود.
▪ مکانیسم اثر
این دارو با اثر برگیرنده‌های خاص موجب افزایش اثر مهاری گابا و کاهش تحریک‌ذیری سلول‌های عصبی می‌شود.
▪ فارماکوکینتیک
فراهمی زیستی این دارو از راه عضلانی ۳۶% است. این دارو در کبد متابولیزه و از طریق ادرار دفع می‌شود. نیمه عمر آن حدود ۲ ساعت است. پیوند دارو به پروتئین‌های پلاسما بسیار زیاد است.
▪ موارد منع مصرف
در صورت وجود سابقه حساسیت به این دارو، میدازولام نباید مصرف شود.
هشدارها
▪ در موارد زیر این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود: بیماری تنفسی، ضعف عضلانی
▪ در صورت وجود نارسایی کبدی و کلیوی مقدار مصرفدارو باید کاهش یابد.
▪ در صورت وجود کاهش حجم خون، اسپاسم عروق و یا کاهش دمای بدن و یا در صورت مصرف توأم داروهای ضد درد اوپیوئیدی مقدار مصرف این دارو باید کاهش یابد.
▪ اندازه‌گیری فشارخون. اکسیژن خون بررسی وضعیت تنفسی و علائم حیاتی به طور مداوم در طول درمان با این دارو توصیه می‌شود.

عوارض جانبی
خواب‌آلودگی، و احساس سبکی در روز بعد از مصرف دارو، توهم و عدم تعادل، فراموشی، سردرد، سرگیجه، وابستگی، کاهش فشارخون، اختلالات گوارشی، بثورات جلدی، اختلال بینایی، تغییر میل جنسی، درد در ناحیه تزریق و ترومبوفلبیت از عوارض حانبی این دارو هستند.

▪ تداخل دارویی
مصرف همزمان این دارو با داروهای هوشبر، ضد جنون، ضد دردهای اوپیوئیدی، داروهای ضد افسردگی، آنتی‌هستامین‌ها، داروهای کاهنده فشارخون، مسدد گیرنده آلفا آدرنرژیک و با کلوفن باعث افزایش اثرات تسکینی دارو می‌شود. این دارو سرعت متابولیسم کلونازپام را افزایش داده و موجب کاهش اثر آن می‌گردد. مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد زیادی فشارخون موجب افزایش اثر کاهنده فشارخون می‌گردد. سایمتیدین، اریترومایسین، دیلتیازم و وراپامیل متابولیسم این دارو را مهار و با افزایش غلظت پلاسمایی میدازولام، اثر تسکین بخش آن را افزایش می‌دهند. این دارو اثر درمانی لودوپا را کاهش می‌دهد.
▪ نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
خوراکی:
کودکان: در نوزادان و کودکان ۶ ماه و بزرگ‌تر، MG/KG0/5-0/25 ، ۴۵-۳۰ دقیقه قبل از القاء بیهوشی مصرف شود. درکودکان ۶ ماه تا ۶ سال، ممکن است مقدار مصرف بیشتری مورد نیاز باشد. (تا ۱ mg/kg )
تزریقی:
بزرگسالان: جهت ایجاد تسکین قبل از جراحی و ایجاد فرامو.شی در بیماران با سن کمتر اس ۶۰ سال، مقدار mcg;kg 80-20 تقریباً ۶۰-۳۰ دقیقه قبل از جراحی و در بیماران با سن بیشتر از ۶۰ سال، mcg/kg 50-20 ،‌تقریباً ۶۰-۳۰ دقیقه قبل از عمل تزریقعضلانی می‌شود. به عنوان داروی کمکی در بیهوشی عمومی، در بیماران تا ۵۵ سال، ابتدا mcg/kg 350-200 ، طی ۳۰-۵ ثانیه تزریق وریدی می‌شود. در بیماران ۵۵ سال و بزرگ‌تر mcg/kg 300-150 طی ۳۰-۲۰ ثانیه تزریق وریدی می‌شود. در بیماران کمتر از ۵۵ سال که قبل از داروی تسکین‌بخش یا مخدر دریافت کرده‌اند، mcg/kg 350-150 طی ۳۰-۲۰ ثانیه تزریق وریدی می‌شود. در بیماران بزرگ‌تر از ۵۵ سال که قبل از داروهای تسکین‌بخش یا مخدر دریافت کرده‌اند، mcg/kg 200-50 تزریق وریدی می‌گردد.
کودکان: جهت ایجاد تسکین قبل از جراحی و ایجاد فراموشی، در نوزادان بیش از ۶ ماه تا ۵ سال، mcg/kg 100-50 از راه وریدی یا mcg/kg 150-100 از راه عضلانی تزریق می‌شود. در کودکان ۱۲-۶ سال، mcg/kg 50-25 از راه وریدی یا mcg/kg 150-100 از راه عضلانی تزریق می‌شود. مقدار مصرف در کودکان ۱۶-۱۲ سال، مانند بزرگسالان است. به عنوان داروی کمکی در بیهوشی عمومی، درکودکان ۶ ماه تا ۵ سال، mcg/kg 100-50‌ ، در کودکان ۱۲-۶ سال، mcg/kg 50-25 و در کودکان ۱۶-۱۲ سال مانند بزرگسالان تزریق وریدی می‌گردد.
▪ اشکال دارویی
Injection: 5mg/ml (as HCL)
Syrup: 2mg/ml

آمپول میدازولام عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی