آمپول وینراسین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
وین کریستین در درمان لوسمی لنفوبلاستیک حاد و لنفوستیک مزمن و میلوسیتیک مزمن، نوروبلاستوم، تومور ویلمز، کارسینوم پستان، ریه، تخمدان و کولورکتال، لنفوم هوچکینی و غیر هوچکینی و لنفوسارکوم و سارکوم رتیکولوم، سارکوم رشته های عضلات مخطط و سارکوم اوینگ و سارکوم استئوژنیک، ملانومای بدخیم، میلوم مولتیپل و تومورهای سلول تخمدان، میکوزفونگوئید و ترومبوسیتوپنی پورپورای ایدیوپاتیک مقاوم به درمان مصرف می شود.
▪ مکانیسم اثر
این دارو تقسیم سلول های را در مرحله متافاز مهار میکند و ممکن است در متابولیسم اسیدهای آمینه نیز دخالت نماید.
▪ فارماکوکینتیک
عبور وین کریستین از سد خونی – مغزی کم است. متابولیسم آن کبدی است و راه عمده دفع آن صفرا ( حدود ۶۷ درصد ) است.
▪ موارد منع مصرف
هشدارها
▪ وین کریستین ممکن است موجب افزایش خطر ایجاد کارسینوماهای ثانویه در انسان شود.
▪ در موارد عیب کار کبد، عفونت، کمبود گلبول های سفید خون یا بیماری های عصبی- عضلانی با احتیاط فراوان تجویز شود.

عوارض جانبی
یبوست و کرامپ های معدی، افزایش اسید اوریک در خون ونفروپاتی ناشی از آن، سمیت عصبی شامل دوبینی و اشکال در راه رفتن از عوارض شایع وین کریستین است.

▪ تداخل دارویی
در صورت مصرف همزمان با آلوپورینول و کلشی سین تنظیم مقدار مصرف همزمان با آسپارژیناز ممکن است منجر به افزایش خطر مسمومیت عصبی شود.
▪ نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
بزرگسالان : در لوسمی لنفوسیتیک حاد یا نوروبلاستوما یا تومور ویلمز، کارسینومای پستان، ریه، تخمدان، کولورکتال، لنفومای هوچکینی و غیر هوچکینی، رابدومیوسارکوما، سارکومای اوینگ، استئوسارکوما، ملانوی بدخیم، میکوزفونگوئید و ترومبوسیتوپنی پورپورای ایدیوپاتیک mg/kg0/03 – ۰/۰۱ یا mg/m² ۱/۴-۰/۴ تزریق وریدی می شود.
کودکان : مقدار mg/m²۲-۱/۵ تزریق وریدی می شود.
▪ اشکال دارویی
Injection :1mg/ml

آمپول وینراسین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی