آمپول گلوکانتیم عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف
این دارو در درمان لیشمانیوز احشایی ( کالا آزار) و لیشمانیوز جلدی ( سالک ) مصرف می شود.
مکانیسم اثر
▪ فارماکوکینتیک
این دارو به سرعت و طی ۲۴ ساعت پس از تزریق از طریق ادرار دفع خواهد شد، گرچه دفع کامل دارو از بدن تا ۴۸ ساعت طول خواهد کشید.
▪ موارد منع مصرف
مگلومین آنتیمونات در موارد سل ریوی، نارسای شدید کبدی یا کلیوی و بیماری های شدید قلبی، نباید مصرف شود.
هشدارها
▪ مقدار مصرف دارو را باید به تدریج افزایش داد. در صورت بروز علائم عدم تحمل آنتیموان یا مسمومیت با آن باید مقدار مصرف دارو را کاهش داد یا مصرف آن را قطع کرد.
▪ پیگیری وضعیت بیمار از طریق اندازه گیری کلیرانس کرآتینین و وجود پروتئین در ادرار و نیز بررسی الکتروکاردیوگرام در طول درمان با این دارو توصیه می شود.

عوارض جانبی
عوارض ناشی از عدم تحمل آنتیموان به ویژه در ابتدای درمان شامل تب، سرفه های سخت، درد عضلانی، استفراغ و گاه واکنش های موضعی ( در درمان سالک ) می باشد. عوارض ناشی از مسمومیت با آنتیموان مشابه علائم عدم تحمل دارو، ولی با شدت بیشتر هستند. همچنین آسیب کبدی و کلیوی،میوکاردیت و پلی نوریت نیز ممکن است بروز کنند.

▪ تداخل دارویی
▪ نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
بزرگسالان و کودکان : مقدار مصرف این دارو در کودکان و بزرگسالان از طریق تزریق عضلانی mg/kg/day60 است که در روز اول یک چهارم این مقدار، در روز دوم نصف و در روز سوم سه چهارم این مقدار تزریق می شود و از روز چهارم به بعد مقدار کامل مصرف می شود. دوره درمان با این دارو ۱۵-۱۰ روز است که در صورت نیاز ۶-۴ هفته بعد دوباره تکرار می شود. همچنین، در درمان لیشمانیوز جلدی ( سالک ) ، می توان دارو را به صورت انفیلتراسیون موضعی تزریق کرد.
▪ اشکال دارویی
Injection : 1.5g/5ml

آمپول گلوکانتیم عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی