آیا استفاده از روغن زیتون به جای روغن معمولی مفید است

شواهد قطعی از اثرات مفید روغن زیتون و روغنهای غنی از اسید اولئیک در رژیم غذایی بر آترواسکلروز و لیپیدهای پلاسما (چربی خون) وجود دارد.

از اثرات روغن زیتون بکر بر بیماریهای قلبی می‌توان به بهبود پروفایل‌های لیپیدی از طریق کاهش کلسترول تام (TC) و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) و افزایش نسبت لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL) به کلسترول اشاره کرد.
کاهش حساسیت LDL به اکسیداسیون و بهبود آسیب اکسیداتیو عروق نیز از دیگر اثرات روغن زیتون بکر است که LDL اکسیدشده، محرکی قوی برای سیستم ایمنی است که نقش مهمی در ایجاد آترواسکلروز ایفا می‌کند.
اکسید شدن LDL به عنوان نخستین مرحله در پیشرفت آترواسکلروز از طریق چندین مکانیسم شامل القای بیان فاکتورهای رشد و پروتئین کموتاکتیک، التهاب و افزایش ماکروفاژهای محیطی، سبب صدمه به دیواره شریانی می‌شود همچنین بهبود عملکرد عروقی, کنترل فشارخون, تعدیل مطلوب هموئوستاز نیز از اثرات مصرف روغن زیتون بکر است.
روغن زیتون می‌تواند به‌صورت تصفیه شده یا بکر باشد, طی فرایند فیزیکی به‌روی روغن زیتون بکر، روغن تصفیه شده به دست می‌آید که بخشی از ترکیبات با خاصیت آنتی‌اکسیدانی خود را از دست می‌دهد.
مطالعات مختلف انسانی و حیوانی، تأثیر مثبت روغن زیتون را بر پارامترهای خاص فیزیولوژیک مانند لیپوپروتئین‌های پلاسما، آسیب اکسیداتیو، شاخصهای التهابی، پلاکت و عملکرد سلولی، فعالیت ضدمیکروبی و سلامت استخوان نشان داده‌اند.
در مطالعات دیگری نیز اثر آنتی‌میکروبی هیدروکسی تیروزول، تیروزول و اولئوروپئین علیه چندین گونه باکتری عامل ایجاد عفونت‌های گوارشی و تنفسی بررسی شده است.

آیا استفاده از روغن زیتون به جای روغن معمولی مفید است