آیا عسل چاق کننده است و چه مقدار کالری دارد

میزان کالری به ازای هر ۱۰۰ گرم عسل۳۰۰ کیلو کلری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه و ۵۳ ثانیه
میزان کالری به ازای هر ۱ قاشق غذاخوری عسل ۵۰ کیلو کالری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۱۷ دقیقه و ۳۸ ثانیه
میزان کالری به ازای ۱ قاشق مربا خوری عسل ۲۰ کیلو کالری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۷ دقیقه و ۳ ثانیه

آیا عسل چاق کننده است و چه مقدار کالری دارد