آیا مصرف قرص خواب بدون نسخه دکتر ضرری دارد

داروهای خواب‌آور نباید بدون نسخ پزشکی در داروخانه‌ها به افراد ارائه شود

قانون‌گذار داروها را به دو دسته تقسیم‌بندی کرده است که دسته اول شامل داروهایی است که می‌توان بدون نسخ پزشکی به بیمار ارائه شود مانند داروهای سرماخوردگی، سرفه و … اما دسته دوم داروهایی هستند که باید طبق دستور و نظر پزشک متخصص به بیمارائه ارائه شود.
داروهای خواب آور نیز جزو داروهای دسته دوم است و داروخانه‌ها باید در ارائه آن به بیماران دقت لازم داشته باشند.
اگر در مواردی بیمار برای دریافت داروهای خواب‌آور بدون همراه داشتن نسخه پزشک به داروخانه مراجعه کند باید دارو طبق نظر داروساز داروخانه ارائه شود. اگر داروساز تشخیص دهد که عدم دسترسی بیمار به دارو می‌تواند جان وی را تهدید کند به میزان مصرف ۷۲ ساعت باید دارو در اختیار بیمار قرار دهد در غیر این صورت و ارائه دارو ضرورتی ندارد.
اگر داروساز مستقر داروخانه بدون نسخه و با تشخیص خود داروی خواب‌آور را در اختیار بیمار قرار دهد باید مسئولیت‌های آن را بپذیرد در این صورت برای بیمار مشکلی پیش نخواهد آمد.
بیماران باید تا حد امکان برای دریافت هر گونه دارو نسخ پزشک به داروخانه‌ها ارائه کنند.

آیا مصرف قرص خواب بدون نسخه دکتر ضرری دارد