آیا میخواهید از ته قلب خود احساس خوشبختی کنید

میزان تداوم شادی در وجود انسان، مداوم نیست بلکه نسبی است و بستگی زیادی به چگونگی وقایع قبلی و همچنین کیفیت احساسی همان لحظه دارد. شاد بودن مستلزم آن است که فرد از آن چه در طول زندگی داشته است، خشنود و راضی باشد.

حالات احساسی مثبت دوام کمی دارند ولی خشنودی، مدت زیادی به طول می انجامد. خوشبختی و ﺷﺎدﻣﺎنی ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک همه انسان هاست و ﻫﻤﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، در واقع حاصل نوعی ارزﺷ ﯿﺎﺑﯽ اﻓﺮاد از ﺧﻮد و زندگی شان است .
▪ رابطه خوشبختی و ارزیابی زندگی
گاهی وجود ما لبریز از خوشبختی ها و بدبختی هایی است که خودمان در ذهن مان ردیف کرده ایم و در واقع خیلی وقت ها، حاشیه ها هستند که زندگی و تعاریف ما را می سازند. ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد اﯾﺪه آل ﺧﻮد را در ﺛﺮوت، ﺑﻌﻀﯽ در داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﭘﺮﻣﻌﻨﺎ و ﮔﺮوﻫﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻇﻮاﻫﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ وﻟﯽ به دنبال اﺣﺴﺎس تندرستی ذهنی هستند. اﺻﻄﻼح ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی اﻓﺮاد از زﻧﺪگی شان اﺷﺎره دارد. اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درباره ﺧﺸﻨﻮدی از زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻮرت می گیرد ﯾﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ و خو و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺻﻄﻼح ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، اﺻﻄﻼحی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﺷﺎدی و احساس خوشبختی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ دارد، ﺑﻪ ﺷﺎدی ارﺟﺢ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ در ادﺑﯿﺎت مربوط به جای یکدیگر به کار می روند .
▪ اصول کسب احساس خوشبختی بر اساس بُعد شناختی ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن دارای اﺑﻌﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدی و احساس خوشبختی ارﺗﺒﺎط دارد. ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ یا ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی، ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻃﺮف روﺷﻦ ﻗﻀﺎیا را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾـﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :ﮐﻨﺘﺮل درونی، خوش بینی، خلاقیت و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮدن در زﻧﺪﮔﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ احساس خوشبختی یک انسان و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آن ارتباط زیادی دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻗﻮی اﻧﺪ ﮐﻪ می توان آن ها را ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ یک انسان و تعاریفی که در جواب سوال ارائه میکنند، داﻧﺴﺖ. ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن احساس خوشبختی و ﺷﺎدی و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ذکر شده به این شرح است .
داشتن کنترل درونی:اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ شان در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻃﺮح رﯾﺰی دﻗﯿـﻖ و ﮐﻮﺷﺶ پیگیرانه آن ها ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ. بنابراین ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻤﺎل، رﻓﺘﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ را دروﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﻓﺮاد دارای ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد و روﯾﺪاد ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ علت و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل، ﺗﺼﺎدف، ﺷﺎﻧﺲ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ را ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺘﺎﯾﺞ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻤﺎل و رفتار خود را نمی پذیرند و هرکدام از این افراد با توجه به سبک فکری خود به سوال آیا احساس خوشبختی میکنید؟ پاسخ خواهند داد. ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای اﺣﺴﺎس ﺗﺴﻠﻂ و ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ، رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ و از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ کمتری برخوردارند و اغلب به صورت واقعی و طبیعی احساس خوشبختی میکنند و از چیزی که هستند و در آن قرار گرفته اند احساس رضایت دارند .
داشتن تفکر مثبت:ﺧﻮشبختی ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖﮐﻪ ﻓﺮد اﻋﺘﻘﺎدی ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻋﺘﻘﺎد ﺑـﻪ اینکه با وﺟـﻮد ﻣﻮاﻧﻊ و دﻟﺴﺮدی ﻫﺎ، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
هدفمند بودن در زندگی:ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑا ﺗﻌﻬﺪ به اﻫﺪاف واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ شود و ﺑﺮای آن ها ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ وﺟﻮد دارد. عواملی چون مذهب، ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ مناسب، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده، ﮐﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و اﮔﺮ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺪگی شان ﻣﻌﻨﺎدار و ﺟﻬﺖ دار اﺳﺖ و از ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪگی شان ﺟـﻬﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، خوشبخت تر و ﺷـﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .
خلاق بودن:ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮی در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﻋﺒﺎرت از ﺗﺤﻮﻻت داﻣﻨﻪ دار و ﺟﻬﺸﯽ در ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺴﺎن است که به خودی خود منجر به تحول شناختی در فرد و سپس احساس خوشبختی می شود و نوع نگاه فرد به دنیا را دربر می گیرد. وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻓﺮاد ﺧﻼق را می توان ﭼﻨﯿﻦ برشمرد:ﺧﻮش ﺧﻠﻘﯽ، ﺧﻮش ذوﻗﯽ، ﮐﻨﺠﮑﺎوی، ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﯽ، ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، اﺳﺘﻘﻼل، اﺛﺒﺎت ﺧﻮد و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد. در واقع باید توجه داشت ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤـﻮاره از اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑـﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻘﺶ خلاقیت در بالا بردن احساس ﺷﺎدی، خوشبختی و خوش بینی مهم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .
▪ اصول کسب احساس خوشبختی
ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎئلی از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﮕﯿﺰش، ﻫﯿﺠﺎن، ﻧﮕﺮش، ارزش ﮔﺬاری و ﻧﻈﺎﯾﺮ این ها در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ، داﺷﺘﻦ ﺛﺒﺎت هیجانی، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی اﺳﺖ که در فرد منجر به احساس رضایت و خوشبختی درزندگی می شود. در ﺑﺤﺚ ارﺗﺒﺎط ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و احساس خوشبختی ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ، می توان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻋﻤﺪه ﺷﺎدی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان بودن، ﻣﻌﺎﺷﺮت ﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮح ﺑﺨﺶ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان .

سه راهکار برای احساس خوشبختی کردن

▪ ویژگی های مثبت تان را تقویت کنید
برای ایجاد حس خوشبختی همیشه باید ویژگی های مثبت خود را یادآوری کنیم. فراموش کردن یا نادیده گرفتن ویژگی های مثبت و خوبی که لیاقت شان را دارید، بسیار آسان است. آیا شما فردی مثبت نگر هستید؟ آیا فردی دلسوز هستید؟ آیا به خانواده ی خود اهمیت می دهید و آنها را گرامی می دارید یا اینکه فقط به واسطه ی خون یا انتخابی که کرده اید، با آنها رابطه دارید؟
▪ با خودتان مهربان باشید
داشتن حس خوشبختی در زندگی، ابتدا با داشتن احساس خوب نسبت به خودتان شروع می شود؛ اگرچه تمرکز کردن روی جنبه های منفی به جای ویژگی های مثبت، بسیار آسان تر است. به طور آزمایشی ۲۴ ساعت رفتارتان با خودتان را تحت نظر بگیرید. در طول روز فهرستی از زمان هایی که با خودتان حرف زده اید، تهیه کنید. در پایان روز به حرف های منفی که به خودتان زده اید، نگاهی بیندازید. فهرست دیگری تهیه کنید و آن عبارت های منفی را به روشی مثبت و صادقانه بنویسید .
برای مثال صبح کلیدهای خود را فراموش کرده اید و ذهن تان به طور خودکار به شما می گوید:ای ابله. کلیداتو جا گذاشتی؛ این مورد را در فهرست خود یادداشت کنید. در فهرست بعدی، می توانید این تفکر را این گونه تغییر دهید:من ابله نیستم. من کسی هستم که گاهی اشتباه می کنم .
▪ به خودتان جایزه بدهید
حتما برای رشد و آموزش خود وقت بگذارید. زندگی چالش برانگیز است و آموزش و رشدتان می تواند به شما انگیزه بدهد که با دیگران مهربان تر باشید. رفتار ما با خودمان، معمولا انعکاس همان رفتاری است که با دیگران داریم. از خودتان شروع کنید، هر روز تمرین کنید که با خودتان مهربان باشید و طبیعی است که این محبت به دیگران نیز برسد. سعی کنید به رستورانی که دوست دارید بروید یا از خوردن دسر مورد علاقه تان لذت ببرید. این مهربانی حتی می تواند شکل ساده تری داشته باشد؛ مثلا موهایتان را کوتاه کنید یا به مراکز ماساژ بروید .

آیا میخواهید از ته قلب خود احساس خوشبختی کنید