آیا نامزد من آدم دورو و ریاکاری است چطور باید بفهمم

انسان ها بر حسب انسان بودن دارای دو رو هستند ؛ یک رو، که ظاهر افراد و روی دیگر باطن انسانهاست.

زمانی ما از چیزی احساس خطر می کنیم و خود را در جایی قائم می شویم، می توانیم اقرار کنیم ریا و دورویی هم گونه ای قائم شدن است یا قائم کردن واقعیت به علت ترس و واهمه، البته همیشه هم به علت ترس نیست، گاهی هم برای فریفتن دیگران یا برای سودجویی است، پس می بینیم که ریا ریشه در عواملی چون سودجویی، ترس و خلاصه عدم ایمان و اعتماد دارد. کارشناس ارشد مشاوره خانواده، درباره زبان بدن افراد دورو بیشتر توضیح می دهد.
▪ دوروها خطرناکند
فرد ریاکاری که دستش برای همگان رو شده می تواند، آدم خطرناکی باشد. او ممکن است برای بازسازی روابط از دست رفته اش دوباره به رفتارهای ریاکارانه رو بیاورد اما دیگر نباید گول حرف ها و رفتارهای او را خورد چون یک فرد ریاکار همیشه ریاکار است. حضرت علی علیه السلام در روایتی می فرماید:با آدم های دورو، حریص و بخیل مشورت نکنید؛ این افراد نه تنها راه صحیح را به شما نشان نمی دهند بلکه شما را نیز از مسیر درست گمراه میکنند. کسانی که از دورویی برای پیمودن پله های ترقی استفاده میکنند موجب می شوند کارایی و بهره وری پایین آمده و در جامعه کارشکنی زیاد شود که این مسئله مانعی برای رسیدن به اهداف است.

انواع دوروها

علم روانشناسی ریاکارها را به چهار دسته تقسیم میکند که وضعیت شان آنقدر پیچیده است که گنجاندن مصداق ها در این چهار قالب تمرکز زیادی می خواهد.
دسته اول: آنهایی هستند که نام شان را کنار گذاشته اند؛ دوروهای صادق ظاهری، همان آدم هایی که ادعاهای شان با رفتار و اعمال شان در تضاد است یعنی وقتی در میان مردم هستند یک چیز می گویند و در عمل بر خلاف آن رفتار میکنند اما اینها در عین حال صادق نیز هستند چون اگرچه عمل شان با آنچه می گویند در تضاد است اما به آنچه انجام می دهند، ایمان دارند.
دسته دوم: دوروهای صادق باطنی هستند که مثل گروه قبل باورهای شان با رفتارشان در تضاد است با این تفاوت که این گروه با خود صادق هستند و می دانند در باطن چه جور آدمی هستند.
دسته سوم:ریاکارها البته پیچیده تر از دو گروه دیگرند و روانشناسان آنها را دو روی متقلب می دانند که حتما کنار آمدن با آنها سخت تر از دو دسته قبل است؛ دوروهای متقلب ظاهری نه فقط ادعای شان با رفتارشان متضاد است بلکه ادعای این افراد نیز با باورهای شان یکی نیست. در واقع این گروه از آدم ها ادعا میکنند به مسائلی باور دارند در حالی که در درون هیچ اعتقادی به آن مسائل ندارند مثلا اینها نه تنها راستگو نیستند و دروغ می گویند بلکه اساسا به راستگویی نیز باور ندارند.
معمولا افراد دورو شدت صدای بلندتری دارند و با حرکات دست بیشتری صحبت میکنند. گاهی نیز هنگام صحبت دست ها را پشت کمر مخفی میکنند
ریاکارانی که لقب صادق ظاهری می گیرند اگر به رفتارهای ریاکارانه خود ادامه دهند تبدیل به ریاکاران متقلب ظاهری می شوند یعنی کسانی که رفتارشان با گفتارشان هماهنگ نیست و در باطن به آنچه در میان مردم می گویند نیز اعتقاد ندارند.
دسته چهارم: افرادی هستند که به آنچه می گویند عمل میکنند اما به آنچه می گویند باور ندارند، این گروه ریاکاران این چنین عمل میکنند چون سعی دارند همیشه دیگران را از خود راضی نگه دارند، حتی اگر قرار باشد دست به کارهایی بزنند که به آن اعتقاد ندارند.
حضرت علی علیه السلام در روایتی می فرماید:با آدم های دورو، حریص و بخیل مشورت نکنید؛ این افراد نه تنها راه صحیح را به شما نشان نمی دهند بلکه شما را نیز از مسیر درست گمراه میکنند

زبان بدن افراد دورو

از طریق ارتباطات غیرکلامی می توان افراد دورو را شناسایی کرد. ارتباطات غیرکلامی، دنیایی از کلام را به مخاطب می رساند. بن بست دو سویه مبحثی در علم ارتباطات است که به خوبی روشن کننده این مسئله است.
افراد دورو هنگام نشستن روی صندلی کمی به راست یا چپ متمایل می شوند و گاه کمی به جلو برای ارتباطی صمیمانه خم می شوند و غالبا لبخند بر لب دارند
بن بست دوسویه می گوید:اگر کسی در کلام مطلبی را عنوان میکند ولی رفتار و سکناتش چیز دیگری می گوید، شما به رفتار و سکناتش توجه داشته باشید. نکته جالب آن است که اگر در جایی ارتباطات کلامی و غیرکلامی گرد هم آیند، شما با ۹۰ درصد اطمینان به ارتباطات غیرکلامی توجه کنید. در مورد افراد دورو مشخصات رفتارهای غیرکلامی این چنین است که مردمک چشم های افراد دورو باز است و رنگ صورت آنها از حالت عادی تغییر میکند یا به سفیدی می گراید یا قرمز و گلگون می شوند.
حرکات دست
معمولا افراد دورو شدت صدای بلندتری دارند و با حرکات دست بیشتری صحبت میکنند. گاهی نیز هنگام صحبت دست ها را پشت کمر مخفی میکنند. شخصی که به این افراد دورو از همان ابتدا اعتماد ندارد اغلب هنگام دست دادن، بسیار محافظه کارانه، فقط نوک انگشتان او را می گیرد. افراد دورو هنگام نشستن روی صندلی کمی به راست یا چپ متمایل می شوند و گاه کمی به جلو برای ارتباطی صمیمانه خم می شوند و غالبا لبخند بر لب دارند. افراد دورو علاوه بر این رفتارها مهارت خاصی در دروغگویی نیز دارند و به دلیل همین خصلت فراموشکارند.

آیا نامزد من آدم دورو و ریاکاری است چطور باید بفهمم