همینو کم داشتیم🤦🏻‍♂️

مگس های خانگی می توانند کرونا ویروس را تا ۲۴ ساعت پس از مواجهه با ویروس حمل کنند و از عوامل بالقوه انتقال ویروس هستند