برخورد زیبای امام حسن علیه السلام با انتقاد مردی فقیر

روزی امام حسن علیه السلام با لباسى فاخر و وضعى آراسته و قیافه اى جذاب سوار بر مرکب خود شد و از منزل بیرون آمد، در بین راه یک یهودى فقیر با لباسهاى کهنه و اندامى ضعیف و لاغر به او برخورد کرد،از امام علیه السلام خواست توقف کند آنگاه، در برابر او ایستاد و گفت:یا بن رسول اللّه. جد تو (رسول خدا صلى اللّه علیه و آله) مى فرمود:الدنیا سجن المومن و جنه الکافر.
دنیا زندان مومن و بهشت کافر است.و تو مومن هستى و من کافرم ولى دنیا را نمى بینم مگر اینکه بهشت توست،از آن برخوردارى و لذت مى برى و زندان من است که سختى و فقرش مرا هلاک کرده است.
امام علیه السلام سخن او را شنید فرمود: اى پیرمرد. اگر به آنچه خداوند تعالى براى من و مومنین در بهشت آماده کرده است
بنگرى که هیچ چشمى آن را ندیده و هیچ گوشى آن را نشنیده است خواهى فهمید که من قبل از ورودم به آنجا در این دنیا در زندانى تنگ بسر مى برم و اگر به آنچه خداوند از آتش و بدبختى و عذاب آخرت براى تو و هر کافر دیگر آماده کرده است
بنگرى خواهى فهمید که تو قبل از رفتن به عالم آخرت در این دنیا در بهشتى وسیع و نعمتى کامل بسر مى برى.
محجه البیضاء، ج ۴، ص ۲۱۸ و ۲۱۹.

برخورد زیبای امام حسن علیه السلام با انتقاد مردی فقیر