ترفندهای جلوگیری از کهنه شدن لباس بافتنی

• پس از جمع کردن لباس‎های بافتنی برای سال آینده بین آنها صابون گذاشته تا از بید یا مورزدگی جلوگیری شود.
• لباس‎_بافتنی را در محلول آب سرد با پودرهایی که مقدار کمی کف می‎کنند برای مدت کمی خیس کنید. سپس لباس را آب‎کشی کرده و در سبد پهن کنید.
• اگر لباس بافتنی را آویزان کنید،بدشکل شده و فرم اولیه خود را از دست می‎دهد.
• لباس‎های بافتنی را هرگز نباید اتو کنیم.
• لباس‎های بافتنی سفید را حتما در جلو سایه خشک کنید، چون در جلو آفتاب تغییر رنگ می‎دهد.

ترفندهای جلوگیری از کهنه شدن لباس بافتنی