تضمینی ترین راه برای درمان ترک های پوست

مرحله اول:
به مدت سه ماه ، با ترکیبی از کندر و روغن زیتون پیوسته روغن مالی کنید تا پوست جمع شود.

[کندر را پودر کرده و با روغن زیتون روی حرارت گذاشته شود تا کندر داخل روغن زیتون حل شود]

مرحله دوم:
به مدت یک ماه ، محل مورد نظر را با ژل آلوءه ورا به تکرار بمالید تا پوست صاف و تمیزی ایجاد می شود.
(طول درمان چهار ماه است)

تضمینی ترین راه برای درمان ترک های پوست