ست کردن شلوار سفید با ژاکت زرشکی و کفش و ساعت هماهنگ