شش قانون کوتاه و مفید برای داشتن زندگی سالم

نمک کمتر، سرکه بیشتر
غذای کمتر، جویدن بیشتر
نگرانی کمتر، خواب بیشتر
عصبانیت کمتر، خنده بیشتر
گوشت کمتر، سبزیجات بیشتر
رانندگی کمتر، پیاده روی بیشتر

شش قانون کوتاه و مفید برای داشتن زندگی سالم