شوهرم خیلی به من طعنه و کنایه می زند

قهر! متلک! تلافی! و … تبادل هایی مخرب برای یک رابطه صمیمانه است.وجود اختلاف در زندگی زناشویی به خاطر تفاوت های زن و مرد، اختلافات فرهنگی، بزرگ شدن در دو محیط متفاوت و … امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است. اما آن چه که این اختلافات را به فضایی برای حل تعارضات، رشد و پختگی رابطه و درک و تفاهم تبدیل میکند یا فضایی برای ابراز پرخاشگری و متشنج کردن اوضاع، به نحوه واکنش ما به این اختلافات و روش هایی که برای حل آن در نظر می گیریم بستگی دارد. دعوا با صدای خیلی بلند به رابطه صدمه نمی زند بلکه هنگام دعوا؛ سرزنش، تحقیر و تمسخر، حالت های بدنی خصمانه، دست های گره کرده و حالت چهره است که به رابطه صدمه می زند.
هر بار بعد از چنین دعواهایی احساس میکنید، بیشتر از طرف مقابل دور شده اید و بیشتر احساس آزردگی و ناامیدی میکنید. ارتباط تحقیرآمیز،عزت نفس همسران را متزلزل میکند و حل مسئله دوجانبه را غیرممکن می سازد. از طرف دیگر ارتباط شفاف از عزت نفس محافظت و فضای مناسبی را برای حل مشکلات فراهم میکند. ارتباط شفاف به معنای این است که ما مسئولیت عواقب گفته های خود را بپذیریم.
راهکارهای ارتباط شفاف
۱- از به کار بردن کلمات و اصطلاحات قضاوتی اجتناب کنید: کلماتی مثل «بی فکر» و «خودخواه» کلمات و اصطلاحات قضاوتی هستند که به حس ارزش فرد حمله می برند.
۲- از برچسب های کلی اجتناب کنید: با برچسب زدن به شخصیت همسرتان حمله میکنید. پیامد این پیام ها از بین رفتن حس اعتماد و صمیمیت است.
۳- از پیام های سرزنشگر و اتهامی خودداری کنید: مضمون این پیام ها چنین است «من احساس ناراحتی می کنم و تو مسبب آن هستی»، «تو بد هستی و در انجام رفتار موردنظر دچار اشتباه شدی».
۴- از بیان سوابق گذشته اجتناب کنید: درباره موضوعات فعلی صحبت کنید. پیام این جملات این است که «تو آدم بدی هستی، تو همیشه همین گونه بوده ای و هیچ تغییری نکرده ای» رجوع به گذشته به جای اینکه منبعی برای روشن ساختن باشد، عاملی خواهد شد که رابطه شما را بیشتر تخریب میکند.

شوهرم خیلی به من طعنه و کنایه می زند