عادت هایی که حتما حتما باید در سال جدید ترک کنید

کمال گرایی افراطی
کمال گرایی افراطی یعنی من باید در یک موضوع، زمینه، حوزه، به ۱۰۰% برسم اگر نرسم باید آن را کنار بگذارم.
لباس جدید می تواند این باشد:فقط یک پله بیشتر با گام های استوار.
اهداف حقیر
این عادت فکری باعث می شود که هدف گذاری های کوچک یا مبتذل انجام دهیم. مثلا اگر در سبد اهدافمان فقط خانه و مدرک و شهرت است، این ایراد دارد، انسان بودنِ انسان به داشتن اهداف فرافردی و فراخانوادگی است.
به جایش عادت اهداف فراگیر را جایگزین کنید. بزرگ باشید و بزرگ بیاندیشید.
انتظار برای شانس
اگر فکر می کنیم که آدم های موفق در اثر شانس به موفقیت رسیده اند سخت در اشتباهیم. کافیست زندگی هر کدام از کارآفرینان را بخوانیم موفقیت از عرق کردن و تلاش کردن و شکست خوردن به دست آمده. شانس، فرصت هایی است که یک ذهن آماده و کارکرده روی هوا می زند و نه صرفا یک انسان منتظر و خواب آلوده. خلاصه آنکه شما باید بروید در خانه شانس در بزنید و نه برعکس.
دروغ
دروغ روح آدمی را متلاشی میکند.
لابد می پرسید چگونه؟
دروغ باعث می شود بین گفتار و باور شکاف به وجود بیاید. تکرار آن باعث می شود که این شکاف به سایر ارکان وجود آدمی نیز سرایت کند اما جمله شکاف بین گفتار و عمل (که می شود خیانت و عدم انجام تعهدات) و شکاف بین ایمان و گفتار (که می شود ریا و نفاق).
دروغ سرآغاز متلاشی شدن روح است، پس لباس صداقت را بر جان خود بپوشانیم.
تکرار دیگران و تقلید
پوشیدن این لباس باعث می شود که هر چه بیشتر شبیه به دیگران شویم، خودمان نباشیم بلکه دیگران را زندگی کنیم. باید جسور بود، لباس تقلید را درید و خودمان برای خودمان تصمیم گیری کنیم.
ترس از شکست
شکست ناشی از زمین خوردن نیست. وقتی شکست می خوریم که هیچ وقت بلند نشویم. ریسک نکردن بزرگ ترین ریسکی است که می توانیم انجام دهیم. بنابراین در سال ۹۶، چند تجربه جسورانه برای خودمان تعریف کنیم، حتی اگر در آن ها موفق نشدیم، موفق شده ایم که ترس از شکست را در خودمان بکشیم.
عینک نقطه ضعف
در کمد لباس تان ممکن است عینک نقطه ضعف هم باشد آن را بیابید و بشکنید و دور بریزید، همه ما نقاط ضعفی داریم، اما توجه به نقاط ضعف باعث می شود که نقاط قوت خود را نبینیم. سال ۹۶را بگذارید سال تمرکز بر نقاط قوت، بپرسید با توجه به نقاط قوتم چه کاری میتوانم انجام دهم.

عادت هایی که حتما حتما باید در سال جدید ترک کنید