قرص اتیدرونیت دی سدیم عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
موارد مصرف اتیدرونیک اسید
این دارو به صورت خوراکی برای درمان بیماری پاژه، برای پیشگیری و درمان استخوانی شدن هتروتوپیک در جایگذاری کامل استخوان هیپ با ضایعات نخاعی و به صورت تزریقی برای درمان کمکی هیپرکلسمی در بدخیمی ها به کار می رود.
مکانیسم اثر اتیدرونیک اسید
اگرچه مکانیسم اثر این دارو نامشخص می باشد، ولی به نظر می رسد که اتیدرونیت به فسفات کلسیم سطح کریستال های هیدروکسی آپاتیت کلسیم جذب می شود و بدین ترتیب از اتصال، رشد و میزالیزاسیون کریستال ها جلوگیری می کند. این دارو باعث کاهش برداشت مجدد از استخوان و کاهش تعداد استئوبلاست ها می شود. در نتیجه کاهش تولید استخوان و کاهش تعداد استئنوبلاست ها نیز اتفاق می افتد که به دلیل کاهش میزان جایگزینی استخوان جدید، استخوان جدید از نظر بافت شناسی طبیعی تر می باشد. در استخوانی شدن هتروتوپیک، اتیدرونیت همچنین پیشرفت ضایعات استخوانی و بنابراین شدت این بیماری را کاهش می دهد. در بدخیمی ها نیز این دارو با مهار برداشت غیر طبیعی کلسیم از استخوان به طرف خون باعث کاهش میزان کلسیم یونیزه در سرم می شود.
فارماکوکینتیک اتیدرونیک اسید
مقدار خیلی کمی از دارو (۱-۶%) جذب می شود و متابولیسم ندارد. دفع دارو کلیوی و نیمه عمر آن معادل ۶ ساعت است.
منع مصرف اتیدرونیک اسید
نارسائی کلیوی (کراتینین سرم معادل یا بیشتر از mg/dl5 باشد)

عوارض جانبی اتیدرونیک اسید
افزایش ، تداوم و عود درد استخوانی، اسهال و تهوع عوارض جانبی شایع این دارو هستند.

تداخلات دارویی اتیدرونیک اسید
مصرف همزمان آنتی اسیدهای حاوی کلسیم و فرآورده های لبنی و مکمل های مواد معدنی موجب کاهش میزان جذب گوارشی این دارو می گردد. لذا باید بین مصرف آنها و این دارو حداقل دو ساعت فاصله باشد.
هشدار ها اتیدرونیک اسید
در صورت وجود شکستگی استخوان مخصوصاً استخوان های دراز، نارسائی قلبی، انتروکولیت، هیپوکلسی، هیپوویتامینوزD، نارسائی کلیوی(کراتینین سرمmg/dl4/9-2/5 باشد)، هیپرفسفاتمی و سابقه حساسیت مفرط نسبت به اتیدرونیت، این دارو را باید با احتیاط کامل به کار برد.
توصیه های دارویی اتیدرونیک اسید
▪ دارو را باید با معده خالی و همراه با آب استفاده کرد. تا ۲ ساعت بعد از مصرف دارو، بیمار باید از خوردن شیر و فرآورده های لبنی، آنتی اسیدها، مکمل های مواد معدنی و داروهای حاوی مقادیر زیاد کلسیم ، منیزیم و آلومینیم خودداری کند. میزان کافی کلسیم و ویتامین Dنیز باید مصرف شود.
▪ برای ظهور علائم بهبودی ۱-۳ ماه وقت نیاز است. بدون تجویز پزشک، مصرف دارو نباید قطع شود.

قرص اتیدرونیت دی سدیم عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی