قرص افابایوویر عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
آنتی ویروس ( مهارکننده غیر نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس).
درمان عفونت HIV-1 همراه با یک مهارکننده پروتئاز یا مهارکننده نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس.
▪ مکانیسم اثر
دارو سبب کاهش میزان ویروس HIV در خون شده و از طریق مهار ترنس کریپشن RNAویروس به DNA سبب افزایش تعداد لنفوسیت های CD4 می شود
▪ فارماکوکینتیک
دارو بیش از ۹۹% به پروتئین های پلاسما متصل شده و در CSF نیز توزیع می شود. متابولیسم دارو توسط سیستم P450 کبدی (CYP3A4,CYP2B6) صورت می گیرد. نیمه عمر دارو حدود۵۲-۷۶ ساعت می باشد. فراهم زیستی دارو پیرو مصرف غذای چرب تا ۵۰% افزایش می یابد.
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها

عوارض جانبی
اختلالات خواب، آژیتاسیون، گیجی، دپرسیون، سرگیجه، افوریا، خستگی، هالوسیناسیون، سر درد، عصبی شدن، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، پانکراتیت، هماچوری، سنگ های کلیوی، اریتم مولتی فرم، سندروم استیونس-جانسون، نکرولیزیس اپیدرمال توکسیک.

▪ تداخل دارویی
a)مصرف همزمان این دارو با آمپرناویر، کلاریترومایسین، ایندیناویر، لوپی ناویر، ریتوناویر ممکن است سبب کاهش سطح پلاسمایی افاویرنز شود.
b) مصرف همزمان این دارو با ریفامپین و فنوباربیتال ممکن است سبب افزایش کلیرنس افاویرنز و کاهش سطح پلاسمایی آن شود.
c) در صورت مصرف همزمان داروهای ضد بارداری خوراکی با این دارو، به علت کاهش اثر کنتراسپتیوها، لازم است از یک روش دیگر جلوگیری از بارداری نیز استفاده نمود.
d) مصرف همزمان این دارو با واریکونازول، سبب کاهش مشهود سطح پلاسمایی واریکونازول و افزایش میزان افاویرنز می شود.
e) مصرف همزمان این دارو با وارفارین سبب تغییر در سطح سرمی وارفاین می شود، لذا باید INR را کنترل نمود.
▪ نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
بزرگسالان و کودکان ۳ سال و بیشتر (وزن ۴۰kg یا بیشتر): ۶۰۰mg (3کپسول ۲۰۰mg یا یک قرص ۶۰۰mg) از راه خوراکی ۱بار در روز با معده خالی و ترجیحا قبل از خواب
کودکان ۳ سال یا بیشتر با وزن ۳۳-۴۰kg : 400mg از راه خوراکی ۱بار در روز با معده خالی ترجیحا قبل از خواب
کودکان ۳ سال یا بیشتر با وزن ۲۵-۳۳kg: 350mg از راه خوراکی ۱بار در روز با معده خالی ترجیحا قبل از خواب
کودکان ۳ سال یا بیشتر با وزن ۲۰-۲۵kg: 300mg از راه خوراکی ۱بار در روز با معده خالی ترجیحا قبل از خواب
کودکان ۳ سال یا بیشتر با وزن ۱۵-۲۰kg: 250mg از راه خوراکی ۱بار در روز با معده خالی ترجیحا قبل از خواب
کودکان ۳ سال یا بیشتر با وزن ۱۰-۱۵kg: 200mg از راه خوراکی ۱بار در روز با معده خالی ترجیحا قبل از خواب
▪ اشکال دارویی

قرص افابایوویر عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی