قرص تمازپام عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

موارد مصرف تمازپام
آرامبخش، خواب آور مانند دیازپام.
مکانیسم اثر تمازپام
تمازپام مانند سایر بنزودیازپین ها با گیرنده های GABA گاما آمینو بوتیریک اسید هم پوشانی دارد. این گیرنده ها در مغز بطور گسترده ای پراکنده هستند.
اتصال به جایگاه گیرنده های گابا باعث افزایش اثرات انتقال عصب این واسطه شیمیایی می شود. این اتصال باعث باز شدن کانال کلراید بر روی رسپتور می شود و باعث افزایش پلاریزاسیون نرون می گردد.
به نظر می رسد بنزودیازپین ها اثر مهار کننده گابا را تقویت میکنند و از این راه میزان تحریک نورون ها را در بسیاری از مناطق مغز کاهش می دهند.
منع مصرف تمازپام
مصرف این دارو در زنان باردار اکیدا ممنوع است و جزء گروه X طبقه بندی می شود. ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

قرص تمازپام عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی