قرص ضدکرونای فایزر امسال راهی بازار می‌شود.

فایزر اعلام کرد اولین آزمایش ایمنی مربوط به قرص کووید 19 ماه می پایان می‌یابد.

قرص ضد کرونا فایزر راهی بازار میشود

قرص PF-07321332 در دسته مهارکننده‌های پروتئاز جای گرفته و قادر به مهار آنزیمیست که کرونا برای ورود به سلول انسانی از آن استفاده می‌کند.