قرص متوگلامین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

موارد مصرف
– به عنوان داروی کمکی جهت کنترل دیابت نوع ۲ ( غیر وابسته به انسولین ) به رژیم و ورزش اضافه می شود.
مکانیسم اثر

فارماکوکینتیک

موارد منع مصرف

هشدارها

عوارض جانبی

تداخل دارویی

نکات قابل توصیه

مقدار مصرف

اشکال دارویی

قرص متوگلامین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی