قرص موکلوبماید عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی قرص

موارد مصرف
این دارو برای تخفیف علائم بیماری افسردگی به کار می‌رود.
مکانیسم اثر
این دارو مهار کننده اختصاصی آنزیم منوآمین اکسیداز (MAO-A)A می‌باشد ولی تا حدودی نیز اثر مهاری بر آنزیم MAO-Bدارد. مهار این آنزیم‌ها موجب افزایش غلظت منوآمین‌ها در ذخایر انتهای اعصاب و احتمالا باعث فعالیت ضد افسردگی خواهد شد. این دارو باعث مهار کوتاه مدت (۲۴ ساعت) و قابل برگشت MAO-A می‌شود.
فارماکوکینتیک
به خوبی از دستگاه گوارش جذب می‌شود، ولی فراهمی زیستی‌آن ۵۵% (به دلیل اثر اولین عبور)‌ است. این دارو دارای متابولیسم وسیع کبدی و دفع کلیوی بوده و نیمه عمر آن ۵/۱ ساعت می‌باشد.
موارد منع مصرف
در صورت حساسیت به مکلوبماید، نارسائی حاد کبدی‌ و حالت گیجی حاد(acult confusional state) نباید این دارو مصرف کرد.
هشدارها
. در صورت نارسائی کبدی، فشارخون بالا، فئوکروموسیتوم، تیروتوکسیکوز و تمایل به خودکشی باید این دارو را با احتیاط کامل به کار برد
۲. در بیماران مبتلا به نارسائی کبدی مقدرا مصرف را باید ۵۰% کاهش داد.
۳. در صورت بروز افزایش شدید فشارخون، بیمار باید در اورژانس تحت مراقبت کامل قرار گیرد . در صورت نیاز به جراحی ، درمان‌های دندانپزشکی و سایر فوریتهای پزشکی احتیاط لازم باید به عمل آید . در صورت نیاز به جراحی انتخابی، مصرف این دارو باید ۲ روز قبل از جراحی قطع شود.
عوارض جانبی
سردرد، خشکی دهان، تهوع، لرزش، اضطراب، افزایش فشارخون، افت فشارخون وضعیتی ، تاکی‌کاردی، احساس ضعف یا خستگی، یبوست یا اسهال، خواب آلودگی یا بی‌خوابی،استفراغ، کابوس‌های شبانه از عوارض جانبی مهم این دارو هستند.
تداخل دارویی
مصرف همزمان این دارو با الکل، غذاهای حاوی تیرامین، داروهای مقلد سمپاتیک، داروهای حاوی اپی‌نفرین، ضد افسردگی سه حلقه‌ای ، مهار کننده‌های منوآمین اکسیداز و مهار‌کننده‌های اختصاصی بازجذب سروتونین موجب افزایش شدید فشارخون می‌شود. مصرف این دارو با دکسترومتورفان و مپریدین موجب می‌شود که عوارض جانبی اوپیوئید‌ها مثل تهوع، سرگیجه، لرزش و استفراغ افزایش یابد. سایمتیدین متابولیسم مکلوبماید را کاهش می‌دهد. لذا در صورت مصرف همزمان سایمتیدین،مقدار مصرف این دارو باید ۵۰% کاهش داد. در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد جنون ، علائم جنون تشدید می‌شود.
نکات قابل توصیه
.در حین مصرف دارو، فشارخون به طور منظم باید اندازه‌گیری شود. در صورت افزایش فشارخون باید اقدامات درمانی لازم صورت گیرد.
۲. احتمال بروز عوارض جانبی در سالمندان بیشتر است.
۳. مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد جنون و کاهنده فشارخون بالا باید با احتیاط کامل صورت گیرد.
۴. اثر درمانی دارو با تأخیر ظاهر می‌شود.
مقدار مصرف
بزرگسالان: ۱۵۰ میلی‌گرم دو بار در روز بعد از غذا مصرف می‌شود. در صورت نیاز و تحمل بیمار این مقدار را می‌توان تا mg/day600 افزایش داد.
اشکال دارویی
Scred Film Coated Tablet : 150mg

قرص موکلوبماید عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی قرص