قرص میگرکسترا عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪موارد مصرف
– درمان میگرن حاد با یا بدون اورا
▪مکانیسم اثر
————————
▪فارماکوکینتیک
————————
▪موارد منع مصرف
————————
▪هشدارها
————————
▪عوارض جانبی
————————
▪تداخل دارویی
————————
▪نکات قابل توصیه
————————
▪مقدار مصرف
————————
▪اشکال دارویی

قرص میگرکسترا عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی