قرص نیترازپام عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف
این دارو بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بیخوابی و نیز در اپی لپسی بخصوص اسپاسم شیر خواری (Infantile Spasm) بکار می رود.
▪ مکانیسم اثر
▪ فارماکوکینتیک
این دارو براحتی از دستگاه گوارش جذب می شود. ۸۷% باند پروتئینی پلاسمائی دارد. از سد خونی- مغزی و از جفت نیز رد می شود و مقادیر کمی از آن در شیر مادر نیز یافت می شود. در کبد متابولیزه شده، هیچ کدام از متابولیتهای آن فعالیت شاخصی ندارند. این دارو بشکل متابولیتهای خود از طریق ادرار دفع می شود. بیش از ۲۰% دوز تجویزی خوراکی در مدفوع یافت می شود. نیمه عمر حذفی آن ۳۰-۲۴ ساعت است.
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها

عوارض جانبی
همانند دیازپام است.

▪ تداخل دارویی
همانند دیازپام است.
▪ نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
دوز معمول خوراکی جهت بیخوابی ۵ میلی گرم شب هنگام است. حداکثر مقدار تجویزی در افراد مسن یا ناتوان نصف بالغین است.
▪ اشکال دارویی
این دارو بصورت قرص و سوسپانسیون خوراکی موجود است.

قرص نیترازپام عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی