قرص هیدروکسی کلروکین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪موارد مصرف
سولفات هیدروکسی کلروکین یک داروی ضد مالاریا ۴-آمینوکینولین می باشد که عملکردهای مشابهی با کلروکین دارد. اما عمدتاً در درمان روماتوئیدآرتریت و SLE کاربرد دارد. هم چنین در درمان حساسیت پوست به نور کاربرد دارد. به صورت خوراکی تجویز می گردد. در روماتوئید آرتریت و SLE ممکن است پاسخ درمانی تا ۶ ماه ظاهر نگردد ولی اگر بعد از آن مدت بهبودی حاصل نشد درمان می بایست قطع شود. در انگلستان معمولاً درمان با دوز ۴۰۰ mg در ۲ دوز تقسیم شده و همراه با غذا شروع می شود. در آمریکا دوز آغازین پیشنهاد شده ۴۰۰ تا ۶۰۰mg برای روماتوئید آرتریت و ۴۰۰ میلی گرم یک یا دو بار در روز برای SLE می باشد و دوز نگهدارنده ۲۰۰ تا ۴۰۰ mg روزانه می باشد که نباید از mg/kg 5/6 تجاوز کند. برای پرهیز از تجویز دوزهای زیاد در افراد چاق لازم است که دوزهای لازم به نسبت وزن بدن تجویز شوند. در کودکان حداکثر دوز mg/kg 5/6 می بایست تجویز گردد.
▪مکانیسم اثر
▪فارماکوکینتیک
همانند آنچه راجع به کلروکین گفته شد.
▪موارد منع مصرف
در بیماران فاویسم منع مصرف دارد
▪هشدارها

▪عوارض جانبی
همانند آنچه راجع به کلروکین گفته شد.

▪تداخل دارویی
همانند آنچه راجع به کلروکین گفته شد.
▪نکات قابل توصیه
▪مقدار مصرف
▪اشکال دارویی

قرص هیدروکسی کلروکین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی