قرص کتوتیفن عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

موارد مصرف کتوتیفن
کتوتیفن برای پیشگیری از آسم بکار می رود.
مکانیسم اثر کتوتیفن
یک داروی مشابه کرومولین با اثرات ضدهیستامین با خواص ضدآنافیلاکسی است .
فارماکوکینتیک کتوتیفن
از راه خوراکی به خوبی جذب می شود و اثرش تا ۱۲ ساعت باقی می ماند. شروع اثر پیشگیری کننده دارو آهسته می باشد. برای رسیدن به بیشینه اثر دارویی ۶-۴ هفته زمان لازم است.

عوارض جانبی کتوتیفن
خواب آلودگی و تسکین شایع ترین عوارض مصرف دارو هستند که چنانچه شدت آنها با ادامه مصرف کم نشود، ممکن است کاهش مقدار یا قطع مصرف دارو ضروری باشد.

تداخلات دارویی کتوتیفن
مصرف همزمان دارو با آنتی بیوتیک های خوراکی ممکن است باعث کاهش تعداد ترومبوسی ها شود.
هشدار ها کتوتیفن
▪ درمان با داروی قبلی ضدهیستامین حداقل باید تا دو هفته پس از شروع مصرف کتوتیفن ادامه یابد.
▪ خواب آلودگی ناشی از مصرف این دارو ممکن است مهارتهای فردی از قبیل توانایی رانندگی را تحت تاثیر قرار دهد.
توصیه های دارویی کتوتیفن
▪ برای کاهش تحریک گوارشی، دارو با غذا مصرف شود.
▪ در صورت بروز خواب آلودگی، احتیاط لازم معمول گردد.

قرص کتوتیفن عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی