قرص کو بایوویر عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

موارد مصرف
▪ درمان عفونت HIV زمانیکه شواهد بالینی و یا ایمنولوژیکی بیانگر پیشرفت بیماری باشد.
مکانیسم اثر
فارماکوکینتیک
موارد منع مصرف
هشدارها
عوارض جانبی
تداخل دارویی
نکات قابل توصیه
مقدار مصرف
اشکال دارویی

قرص کو بایوویر عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی