قطره چشمی هرپین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
آیدوکسوریدین در درمان کراتیت ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس (تبخال) به صورت موضعی در چشم مصرف می شود.
▪ مکانیسم اثر
این دارو به دلیل شباهت با تیمیدین باعث مهار تیمیدیلات، فسفوریلاز، و پلی مراز اختصاصی DNA که برای مشارکت تیمیدین در DNA ویروس ضروری هستند، می شود. آیدوکسوریدین به جای تیمیدین وارد DNAویروس می شود و موجب نقصان DNA می شود و لذا دیگر قادر به عفونی کردن یا تخریب بافت یا تکثیر خود نمی باشد. این دارو در DNAسلولهای پستانداران نیز وارد می شود.
▪ فارماکوکینتیک
نفوذ این دارو در قرنیه خیلی کم است و از این رودر درمان عفونت بافتهای عمقی چشم(از جمله عنبیه)بی تاثیر است. آیودوکسوریدین بسرعت توسط دآمنیازها یا نوکلئوتیدازها غیر فعال می شود.
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها

عوارض جانبی
بروز واکنشهای حساسیت مفرط(شامل خارش، قرمزی، تورم، درد یا سایر علائم تحریک موضعی)، افزایش حساسیت چشم به نور، تنگی یا انسداد مجرای خروج اشک و به ندرت تیرگی قرنیه با مصرف این دارو در چشم گزارش شده است.

▪ تداخل دارویی
مصرف همزمان اسیدبوریک با آیدوکسوریدین به دلیل احتمال بروز تداخل شیمیایی توصیه نمی شود.
نکات قابل توصیه
▪ دوره درمان با این دارو باید کامل شود.
▪ از مصرف این دارو بیش از مدت یا دفعات تجویز نشده باید خودداری کرد.
مقدار مصرف
در طول روز هرساعت یک قطره و طی شب هر ۲ ساعت یک قطره در چشم چکانده می شود یا اینکه در فواصل ۴ ساعت هر دقیقه یک قطره برای ۵ دقیقه در طول روز یا شب در چشم چکانده می شود. درمان باید تا بهبودی کامل ادامه یابد. سپس می توان مقدار دارو را به یک قطره هر ۲ ساعت در طول روز و هر ۴ ساعت در طول شب کاهش داد.
▪ اشکال دارویی
Drops:0.1%

قطره چشمی هرپین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی