قطره چشمی ویروسید عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
تری فلوریدین در درمان التهاب بافت پوششی ملتحمه از نوع اولیه و نیز التهاب عود کننده بافت پوششی قرنیه و ملتحمه ناشی از ویروس تبخال به کار می رود. این دارو ممکن است نزد نوع ۱ و ۲ بیمارانی که به درمان با آیدوکسوریدین یا ویداراپین پاسخ نمی دهند یا دچارسمیت چشمی یا حساسیت بیش از حد به آیدوکسوریدین می شوند مفید باشد.
▪ مکانیسم اثر
این دارو با نفوذ به ساختمان DNA ویروس و مهارکردن آنزیم های تیمیدیلات سنتتاز و DNA پلیمراز موجب مهار ساخت DNA ویروس می گردد.
▪ فارماکوکینتیک
به دنبال مصرف موضعی در بافت قرنیه، عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه ملتهب نفوذ می کند و نیمه عمر آن حدود ۱۸-۱۲ دقیقه می باشد.
موارد منع مصرف
▪ دوره درمان نباید بیش از ۲۱ روز بوده و یا ۵-۳ روز بعد از بهبودی کامل، ادامه یابد.
▪ در صورت مصرف همزمان کورتیکوستروئیدها با این دارو، مصرف تری فلوریدین باید چند روز پس از قطع مصرف استروئید ادامه یابد.
▪ در صورت قطع مصرف قبل از بهبودی کامل احتمال عود التهاب قرنیه وجود دارد.
▪ هشدارها

عوارض جانبی
احساس ناراحتی درچشم و التهاب پلک ها از عوارض دارو هستند.

▪ تداخل دارویی
▪ نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
یک قطره هر دو ساعت بهنگام بیداری در چشم چکانده می شود. درمان باید تا هنگام اپیتلیزاسیون مجدد کامل قرنیه ادامه یابد. مقدار دارو را می توان به یک قطره هر ۴ ساعت (حداقل روزانه ۵ قطره) برای هفته بعد کاهش داد.
▪ اشکال دارویی
Drops:1%

قطره چشمی ویروسید عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی