قطره چشمی پاتانول عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

موارد مصرف اولوپاتادین
آنتی هیستامین.
درمان کانژنکتیویت آلرژیک
مکانیسم اثر اولوپاتادین
دارو به عنوان آنتاگونیست نسبتا انتخابی رسپتورهای H1 عمل می کند. همچنین دارو سبب مهار ریلیز هیستامین از ماست سل ها می شود.

عوارض جانبی اولوپاتادین
سردرد، احساس سوزش در چشم، احساس جسم خارجی در چشم

قطره چشمی پاتانول عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی