مزایای روغن زیتون در جلوگیری از سرطان

رژیم غذایی مدیترانه ای بعلت کاهش بروز بسیاری از بیماری ها، اهمیت خاصی دارد. این رژیم غذایی شامل مصرف بالای سبزیجات ، حبوبات، میوه ها، مغز دانه ها، غلات (به ویژه نوع سبوس دار)، دریافت بالای روغن زیتون در مقابل دریافت پایین چربی های اشباع (روغن های جامد)، دریافت بالا و متعادل ماهی ها، دریافت متعادل لبنیات و تخم مرغ و دریافت پایین گوشت قرمز می باشد.
فاکتورهای تغذیه نقش مهمی در ایجاد یا پیشرفت سرطان دارد. بر طبق یک مقاله مروری، می توان با رعایت الگوی رژیم غذایی مدیترانه ای در کشورهای غربی از بروز تقریبا ۲۵ درصد از سرطان های روده بزرگ، ۱۵ درصد از سرطان های سینه و ۱۰ درصد از سرطان های پروستات، پانکراس و اندومتریال پیشگیری کرد.
روغن زیتون به عنوان جزء مهمی از رژیم غذایی مدیترانه ای، نقش مهمی در پیشگیری از بعضی بیماری ها بویژه سرطان دارد. خواص ضد سرطانی روغن زیتون به سطوح بالای MUFA (اسید چرب غیر اشباع با یک باند مضاعف)، اسکوآلن، توکوفرول ها و ترکیبات فنولی آن نسبت داده می شود. بطور کلی در بسیاری از مطالعات، مصرف روغن زیتون با کاهش خطر سرطان های ذکر شده در بالا، همراه است.

مطالعات اخیر نشان داده اند که بخش فنولی روغن زیتون، علاوه بر فعالیت آنتی اکسیدانی بالا، اثر ضد توموری هم دارد.

اولئوروپئین و هیدروکسی تیروزول، پلی فنول های اصلی روغن زیتون هستند که دارای اثرات ضد تکثیری سلولهای سرطانی در شرایط آزمایشگاهی می باشد. در مطالعاتی نیز نقش محافظتی اسکوآلن در برابر سرطان پوست مشخص شده است.
سرطان پستان نیز از شایعترین سرطان ها در میان زنان سراسر جهان است که علاوه بر فاکتورهای ژنتیکی و هورمونی، محیط و بویژه عادات رژیم غذایی نقش مهمی در بروز این بیماری دارد. وجود چربی های اشباع (جامد) در رژیم غذایی با بروز سرطان سینه ارتباط دارد، این در حالیست که شیوع این سرطان در زنان ساکن کشورهای مدیترانه ای بعلت مصرف روغن زیتون کمتر است. بنابراین مصرف روغن زیتون، بویژه از نوع بکر (تصفیه نشده) برای پیشگیری از سرطان توصیه می شود.

مزایای روغن زیتون در جلوگیری از سرطان