معرفی تصویری نحوه صحیح انجام حرکات ورزشی تی آر ایکس

با این ورزش می توانید علاوه بر چربی سوزی،عضلات خود را تقویت کنید.

حرکت پا رویی بالا : (TRX HIGH ROW)
مزایا :
تقویت عضلات پشت،جلو بازو ،سرشانه ها و زیر بغل
توضیح:
طول طناب: کوتاه
سینه را کشیده و در پایان حرکت پا رویی ایستاده را انجام می دهیم، پشت و کمر را خم یا گرد نمی کنیم.
وضعیت بدن: رو به تکیه گاه ایستاده

پا رویی میانی :(TRX MID ROW)
مزایا :
تقویت عضلات پشت با موقعیت های مختلف پارویی بالا یا پایین که روش هایی برای تکمیل افزایش قدرت هستند.
توضیح:
طول طناب: کوتاه
بدون بالا انداختن شانه ها ،استخوان های پهن سرشانه را نزدیک یکدیگر بکشید.
وضعیت بدن: رو به تکیه گاه ایستاده

پا رویی پائین TRX LOW ROW )
مزایا :
تقویت عضلات پشت و دست ها در حالت کشیدن قدرتی آن ها.
توضیح:
طول طناب: کوتاه
حرکت را در حالت پایین تر بدن و کشیدن توسط پشت آغاز می کنیم نه به وسیله دست ها .
وضعیت بدن:رو به تکیه گاه ایستاده

کشیدن قدرتی : (POWER PULL )
مزایا :
این حرکت محدوده بزرگی از حرکات را در بر می گیرد یعنی تمام عضلات پشتی و میان تنه را قوی و کنترل میکند.
توضیح:
طول طناب: متوسط
کشیدن میان تنه به عقب و برگشت آن به سمت یک دست و تسلط داشتن به تمرین.
وضعیت بدن:رو به تکیه گاه ایستاده

فلای دلتوید پائینی : (TRX LOW DELTOID FLY)
مزایا :
این حرکت محدوده بزرگی از حرکات را در بر می گیرد یعنی تمام عضلات سرشانه،پشت و میان تنه را قوی میکند.
توضیح:
طول طناب: متوسط
کشیدن میان تنه به عقب و برگشت آن به سمت یک دست قوی در تمرین
وضعیت بدن: رو به تکیه گاه ایستاده

معرفی تصویری نحوه صحیح انجام حرکات ورزشی تی آر ایکس