موی سفید را بکنیم موهای سفید بیشتر می شوند

بعضی از افراد چند تاری از موهایشان پیش از سن معمول میان سالی سفید می شود.. سفید شدن موچیزی است که برای همه ی ما ممکن است در هر زمانی پیش آید.

این عقیده که اگر یک موی سفید را بکنید در آن منطقه موهای سفید دیگری می روید کاملا نادرست است

زیرا کندن یک موی سفید باعث روییدن همان مو در همان منطقه می شود. در واقع زود سفید شدن بستگی به این دارد که آیا بدن شما گرایش به زود سفید شدن دارد یا خیر

موی سفید را بکنیم موهای سفید بیشتر می شوند