میخواهید از امروز زیبا زندگی کنید راه حل اینجاست

▪ زمان‌تان را صرفِ کاری کنید که آرزوی انجامِ آن را دارید نه کاری که مجبور به انجام‌اش هستید.
▪ خودتان را باور کنید و به احساسات درونی‌تان اعتماد کنید.
▪ دست از تردید و دودلی بردارید و اقدامات سریع انجام دهید.
▪ به اشتباهات و مشکلات خود بخندید.
▪ همیشه به ندای درونی قلب‌تان گوش فرا دهید.
▪ بیش‌تر سفر کنید تا دنیا را به شکل بهتری ببینید.
▪ نسبت به دنیای واقعیِ اطراف‌تان آگاه تر باشید.
▪ به جای ترس از شکست دست به خطر بزنید.
▪ از مقایسه‌ی خود با دیگران دست بردارید.
▪ عشق و علاقه ی خود را به کسانی که عاشق‌شان هستید، نشان بدهید.

میخواهید از امروز زیبا زندگی کنید راه حل اینجاست