ویال پکلی تاکسل عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
پاکلیتکسل در درمان کارسینومای تخمدان و پستان مصرف می شود. این دارو همچنین در درمان سایر کارسینوماها مصرف شده است.
▪ مکانیسم اثر
پاکلیتکسل یک داروی ضد میکروتوبول است که با جلوگیری از دپلیمریزه شدن باعث تابت شدن میکروتوبول ها می شود.
▪ فارماکوکینتیک
متابولیسم دارو کبدی است و نیمه عمر آن بین ۴/۱۷- ۳/۵ ساعت است. مقدار قابل توجهی از پاکلیتکسل و متابولیت های آن از طریق صفرا دفع می شوند.
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها
در صورت وجود ضعف فعالیت مغزاستخوان یا اختلالات قلبی تجویز دارو باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.

عوارض جانبی
کم خونی، واکنش های حساسیتی، کاهش گلبول های سفید یا نوتروپنی و کاهش پلاکت های خون از عوارض شایع پاکلیتکسل هستند.

▪ تداخل دارویی
نکات قابل توصیه
▪ به خاطر احتمال بروز واکنش های حساسیتی، بیمارانی که پاکلیتکسل را دریافت میکنند باید حداقل طی نیم ساعت اول انفوزیون دارو تحت کنترل باشند. با این وجود در صورت بروز علائم خفیف واکنش های حساسیتی نباید مصرف دارو را قطع کرد.
▪ پاکلیتکسل قبل ازتزریق وریدی حتماً باید رقیق شود.
▪ در صورت وجود نفروپاتی محیطی و یا نوتروپنی مقدار مصرف بعدی باید ۲۰ درصد کاهش یابد.
مقدار مصرف
در درمان کارسینومای تخمدان و پستان مقدار mg/m²۱۳۵ طی ۲۴ ساعت انفوزیون وریدی می شود که این مقدار هر ۲۱ روز تکرار می شود. برای جلوگیری از بروز واکنش های حساسیتی همه بیماران باید قبلاً کورتیکوستروئید، دیفن هیدرامین و سایمتیدین دریافت کنند.
▪ اشکال دارویی
Injection : 6mg/ml

ویال پکلی تاکسل عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی