پودر قابل تزریق دائونوسین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
دانوروبیسین در درمان اریترولوسمی ، لوسمی حاد لنفوبلاستیک، لوسمی حاد میلوسیتیک و لوسمی حاد منوسیتیک به کار می رود. همچنین مصرف آن در درمان نوروبلاستوما، لنفوم های غیر هوچکینی، سارکوم اوینگ، تومور ویلمز و لوسمی مزمن میلوسیتیک توصیه شده است.
▪ مکانیسم اثر
دانوروبیسین در فاز S تقسیم سلولی فعال است اما در چرخه سلولی به طور اختصاصی عمل نمیکند، با اتصال به DNA باعث مهار ساخت DNA و RNAمی شود.
▪ فارماکوکینتیک
به سرعت در بدن منتشر و به ویژه در کلیه ها، طحال، کبد و قلب به صورت تغییر نیافته و متابولیت جایگزین می شود. از سد خونی – مغزی عبور نمیکند. متابولیسم سریع کبدی دارد. نیمه عمر دفع دانوروبیسین ۵/۱۸ ساعت است .
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها
در صورت وجود بیماری قلبی و یا انفیلتراسیون سلول تومور مغز استخوان این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی
از وفاژیت، استئوماتیت، لکوپنی، مسمومیت قلبی و نکروز بافتی از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو هستند.

▪ تداخل دارویی
با آلوپورینول، کلشی سین، سیکلوفسفامید، دوکسوروبیسین و داروهای سمی برای کبد تداخل دارد.
▪ نکات قابل توصیه
۱- به دلیل نکروز بافتی فقط به صورت تزریق وریدی به کار می رود ( به دلیل بروز ترومبوفلبیت و تحریک ورید از انفوزیون وریدی نیز خودداری شود).
۲- فاصله دوره های درمانی آن نباید کمتر از ۲۱ روز باشد تا فعالیت مغز استخوان به حالت عادی برگردد.
▪ مقدار مصرف
در عیب کار کبد برای بیمارانی که غلظت بیلیروبین آنها ۳- ۲/۱ میلی گرم در صد میلی لیتر است، ۷۵ درصد مقادیر مصرف معمولی و در بیمارانی که غلظت بیلیروبین آنها بیش از ۳ میلی گرم در صد میلی لیتر است، نصف مقدار معمولی توصیه می شود. در عیب کار کلیه برای بیمارانی که غلظت بیلی روبین آنها بیش از ۳ میلی گرم در صد میلی لیتر است، نصف مقدار مصرف معمول توصیه شده است.
بزرگسالان : در لوسمی حاد لنفوسیتیک به صورت وریدی mg/m² ۴۵ در روزهای اول و دوم و سوم و یک دوره۳۲ روزه درترکیب با وینکریستین و پردنیزولون و آسپاراژیناز به کار می رود. در لوسمی حاد غیر لنفوسیتیک به صورت وریدی mg/m² ۴۵ در روزهای اول و دوم وسوم اولین دوره و روزهای اول و دوم دومین دوره در ترکیب با وینکریستین به کار می رود. حداکثر مقدار مصرف تا mg/m² ۵۵۰ و در افرادی که سابقه پرتو درمانی در ناحیه سینه داشته اند برای کاهش خطر مسمومیت قلبی، mg/m²۴۵۰ می باشد. در افراد مسن ۶۰ سال و بیشتر در لوسمی حاد غیر لنفوسیتیک mg/m²۳۰ به صورت وریدی در روزهای اول و دوم و سوم شروع اولین دوره درمان و در روزهای اول و دوم دومین دوره درمان در ترکیب با سیتارابین به کار می رود.
کودکان : در لوسمی حاد لنفوسیتیک mg/m² ۲۵ به صورت وریدی یک بار در هفته همراه با وینکریستین و پردینزولون به کار می رود.
▪ اشکال دارویی
Injection : 20mg

پودر قابل تزریق دائونوسین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی