پودر قابل تزریق داکاربازین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪موارد مصرف
داکاربازین در درمان ملانوم بدخیم و لنفوهای هوچکینی به کار می رود و در درمان سارکوم های بافت نرم نیز مصرف شده است.
▪ مکانیسم اثر
داکاربازین در چرخه سلولی به طور غیر اختصاصی عمل و ممکن است ساخت DNAوRNAرا مهار کند.
▪فارماکوکینتیک
داکاربازین به میزان کم از سد خونی- مغزی عبور میکند. متابولیسم دارو کبدی است. نیمه عمر دارو ۵ ساعت است که در عیب کار کبد به ۲/۷ ساعت می رسد. ۴۰ در صد داروی تزریق شده طی ۶ ساعت از کلیه ها دفع می شود.
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها
۱- در صورت بروز کاهش سلول های خون درمان را قطع تا میزان لکوسیت ها و پلاکت ها به مقادیر قابل قبول برگردد( معمولاً یک هفته پس از قطع مصرف دارو به مقدار قابل قبول بر می گردد).
۲- مواد حاصل از تجزیه محلول داکاربازین ( در اثر نور) ، ممکن است باعث بروز عوارض جانبی، سوزش و درد در ناحیه تزریق، تهوع، استفراغ و مسمویت کبدی شود.

عوارض جانبی
کم خونی، آسیب بافتی و درد ورید محل تزریق، کاهش گلبول های سفید یا پلاکت های خون، آنافیلاکسی، مسمومیت کبدی، استئوماتیت، کاهش اشتها و تهوع و استفراغ از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو می باشند.

▪ تداخل دارویی
مصرف همزمان با داروهای مولد دیسکرازی خونی باعث تشدید عوارض جانبی دارو می شود. مصرف همزمان با داروهای القا کننده آنزیم های کبدی باعث کاهش اثرات دارو می شود.
▪ نکات قابل توصیه
دارو به صورت وریدی و ترجیحاً انفوزیون وریدی به کار می رود.
▪ مقدار مصرف
در ملانوم بد خیم مقدار mg/kg/day4/5- 2 به مدت ۱۰ روز به صورت وریدی هر ۲۸ روز یک بار و یا تا مقدار mg/m²/day250 به مدت ۵ روز به صورت وریدی هر ۲۱ روز یک بار مصرف می شود. در لنفوم های هوچکینی، مقدارmg/m²/day 150 به صورت وریدی به مدت ۵ روز، همراه دیگر داروهای ضد سرطان، که هر ۲۸ روز تکرار می شود و یا تا mg/m² ۱۷۵ در روز اول، همراه با دیگر داروهای ضد سرطان هر ۱۵ روز یک بار مصرف می شود.
داکاربازین به میزان mg/m²/day 850 به صورت مقدار مصرف واحد هر ۴۲-۲۱ روز یک بار نیز مصرف می شود که سمیت خونی قابل ملاحظه ای ندارد، اما ممکن است تهوع و استفراغ شدید ایجاد نماید.
▪ اشکال دارویی
Injection :100mg
Injection : 200mg

پودر قابل تزریق داکاربازین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی