پودر قابل تزریق سیتوسار عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪موارد مصرف
سیتارابین در درمان لوسمی لنفوسیتیک حاد،لوسمی میلوسیتیک حاد، لوسمی میلوژنوس حاد، لوسمی میلوسیتیک مزمن، لنفوم حاد غیر هوچکینی در کودکان، اریترولوسمی و لنفوم هوچکینی بکار می رود.
▪ مکانیسم اثر
سیتارابین یک آنتی متابولیت است و در چرخه سلولی به طور اختصاصی در مرحله تقسیم سلولی عمل میکند و باعث مهار ساختDNAو تا حد کمی RNA و پروتئین می گردد.
▪ فارماکوکینتیک
پس از تزریق وریدی مقدار متوسطی از این دارو از سد خونی- مغزی عبور میکند. متابولیسم آن کبدی بوده و دفع آن عمدتاً کلیوی است.
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها
سیتارابین ممکن است باعث کاهش فعالیت گنادها گردد که بسته به مدت درمان گاهی غیر قابل برگشت می باشد.

▪ عوارض جانبی
در مقایسه با تزریق وریدی، عوارض جانبی سیتارابین به جز تهوع و استفراغ در صورت انفوزیون وریدی افزایش می یابند. عوارض شایع شامل تب، لرز و یا گلو درد ناشی از کمبود گویچه های سفید و عفونت است. همچنین خونریزی و کبودی غیر عادی ناشی از کمی پلاکت ها است.

▪ تداخل دارویی
در صورت مصرف همزمان با آلوپورینول و کلشی سین نیاز به تنظیم مقدار مصرف دارو می باشد.
▪ نکات قابل توصیه
۱- شروع درمان با سیتارابین باید در بیمارستان و تحت نظر پزشک متخصص انجام گیرد.
۲- مقدار مصرف بیشتر سیتارابین و تزریق سریع وریدی به جای دفعات بیشتر و زمان آهسته تر تزریق، استفراغ و تهوع بیشتری ایجاد میکند اما عوارض خونی آن کمتر است.
۳- مصرف زیاد مایعات از تجمع اسیداوریک در کلیه جلوگیری میکند.
▪ مقدار مصرف
در درمان لوسمی میلوسیتیک حاد و اریترولوسمی، به عنوان مقدار مصرف اولیه mg/kg/day 3 از راه وریدی ( به صورت انفوزیون پیوسته طی ۲۴ ساعت یا در مقادیر منقسم به صورت تزریق سریع وریدی) به مدت ۱۰-۵ روز و به عنوان مقدار نگهدارنده mg/kg1 از طریق زیر جلدی ۲-۱ بار در هفته تزریق می شود. در درمان لوسمی مننژی mg/m² ۷۵- ۵ از اشکال قابل تزریق داخل نخاع دارو، در فواصل متفاوت از یک بار در روز به مدت ۴ روز تا هر چهار روز یک بار داخل نخاع تزریق می شود. اغلب mg/m²۳۰ هر چهار روز یک بار، تا جایی که آزمایشات مایع مغزی – نخاعی طبیعی شوند، مصرف می شود. پس از آن یک مقدار مصرف اضافی نیز تجویز می گردد.
▪ اشکال دارویی
Injection : 100mg
Injection :1g

پودر قابل تزریق سیتوسار عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی