پودر قابل تزریق سیمون عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
آنتی ویروس (نوکلئوزید صناعی پورین، آنالوگ گوانین).
a) درمان رتینیت سیتومگالوویروس (CMV)
b) پیشگیری از CMV در دریافت کنندگان پیوند
c) سایر عفونت های CMV
▪ مکانیسم اثر
دارو به طور رقابتی سبب مهار DNA پلیمراز و همانندسازی DNA می شود. دارو در برابر CMV، هرپس سیمپلکس تایپ ۱و ۲، واریسلا زوستر، Epstein-Barr virus و ویروس هپاتیت B فعال است.
▪ فارماکوکینتیک
دارو تنها به میزان ۱-۲% به پروتئین های پلاسما باند می شود. نیمه عمر دارو در بیماران با عملکرد کلیوی نرمال حدود ۳ ساعت می باشد.
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها

عوارض جانبی
آژیتاسیون، فراموشی، اضطراب، کما، گیجی، سردرد، تب، نوروپاتی، تشنج، ترمور، جداشدن رتین (در رتینیت CMV)، بی اشتهایی، خشکی دهان، تهوع، استفراغ، ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، پنومونی، التهاب و درد در سایت تزریق، عفونت، فلبیت، سپسیس.

▪ تداخل دارویی
a) مصرف همزمان این دارو با داروهای سایتوتوکسیک ممکن است سبب تشدید اثرات سمی دارو (دپرسیون مغز استخوان، آلوپسی) شوند.
b) مصرف همزمان این دارو با ایمی پنم-سیلاستاتین ممکن است سبب افزایش ریسک تشنج شود.
c) مصرف همزمان این دارو با داروهای نفروتوکسیک (آمفوتریسین B، سیکلوسپورین) سبب افزایش ریسک نارسایی کلیوی می شود.
d) پروبنسید ممکن است سبب کاهش کلیرنس کلیوی این دارو شود.
e) مصرف همزمان این دارو با زیدوویدین سبب افزایش ریسک نوتروپنی می شود.
▪ نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
a) درمان رتینیت سیتومگالوویروس (CMV): در ابتدا دارو به میزان ۵mg/kg به صورت انفوزیون وریدی (در عرض ۱ ساعت) هر ۱۲ ساعت برای ۱۴-۲۱ روز تزریق شده و سپس با دوز نگهدارنده ۵mg/kg یکبار در روز برای ۷روز هفته یا ۶mg/kg 1بار در روز برای ۵روز در هفته ادامی می یابد.
b) پیشگیری از CMV در دریافت کنندگان پیوند: ۵mg/kg از راه وریدی (در عرض ۱ ساعت) هر ۱۲ ساعت برای ۷-۱۴ روز و سپس در ادامه دوز نگهدارنده ۵mg/kg ، ۱بار در روز برای ۷ روز هفته یا ۶mg/kg 1بار در روز برای ۵روز در هفته تجویز می شود.
c) سایر عفونت های CMV: 5mg/kg از راه وریدی (در عرض ۱ ساعت) هر ۱۲ ساعت برای ۱۴-۲۱ روز یا ۲.۵mg/kg وریدی هر ۸ ساعت برای ۱۴-۲۱ روز.
▪ اشکال دارویی

پودر قابل تزریق سیمون عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی