چطوری با غریبه های جذاب دوست بشویم

قبل از اینکه با هر غریبه ای صحبت کنید، به چشمانش دقت کنید. چشمان اشخاص میزان علاقه آنها به شما را نشان می دهد. اگر متوجه شدید که به شما نگاه نمیکند، کمی به او فرصت دهید. شاید حواس او جای دیگری است. اما اگر دیدید که به شما زل زده است، به چشمان او نگاه کنید و به او لبخند بزنید.

▪ برای صمیمی شدن با او عجله نکنید
نیازی نیست، به سرعت به سمت او روید. درعوض، به آرامی به او سلام گرمیکنید تا برای بازکردن یک صحبت صمیمی تشویق شود. اگر متوجه شدید که چنین حسی ندارد، مشکل خاصی نیست بحث را تمام کنید.
▪ یک نقطه اشتراک بینتان پیدا کنید
برای طولانی کردن بحث، یک نقطه اشتراک بین او و خودتان پیدا کنید. شاید شما دوستان مشترکی داشته باشید، یا در زمینه های مشابه یکدیگر کار میکنید.
زمانی که صحبت میکنید با موهایتان بازی نکنید ،دستانتان را زیاد تکان ندهید و ناخنتان را هم نجوید. همه این موارد نشان دهنده استرس و عصبی بودن شماست و این حس را به طرف مقابل منتقل میکند. محکم صحبت کنید.
▪ حواستان را جمع کنید
اگر با او صحبت میکنید و شخص سومی وارد بحثتان می شود، با لحنی مهربان خودتان را معرفی کنید اما از بحثتان دور نشوید. به عبارت دیگر، اگر آمدن شخص سوم برای شما غیرمنتظره بود، بحث و موضوع بحثتان را خوب مدیریت کنید و با شخص سوم هم رابطه ای صمیمی و گرم برقرار کنید.
▪ صحبتتان را تمام کنید
تا زمانی که هر دوی شما از بحث و صحبت کردن با هم لذت می برید، نیازی به کوتاه کردن بحث و خاتمه دادن آن نیست. البته زود تمام کردن صحبت بهتر از دیر تمام کردن آن است. اگر چشمان طرف مقابلتان به شانه های شما خیره شده یا کم کم نگاهش از شما دور می شود، زمان آن است که صحبت را تمام کنید. مثلا بگویید از صحبت کردن با شما خوشحال شدم.

چطوری با غریبه های جذاب دوست بشویم