چطور پشت ترافیک و در ماشین خود ورزش کنید

در اینجا ۳ تمرین معرفی می شود که می توانید حتی در کوچک ترین ماشین ها نیز انجام دهید.

▪متلاشی کردن شکم
در هنگام رانندگی وانمود کنید که سعی دارید زیپ یک شلوار جین تنگ را ببندید. ناف تان را به سمت ستون فقرات تان تو بکشید، در حالی که سعی میکنید پایین شکمتان را از زیپ شلوارتان دور کنید. در همین حالت بمانید، عضلات شکمتان را درگیر کنید یا برای یک تمرین شدید تر، ۲۰ بار به سرعت هوا را بیرون دهید. هنگامی که هوا را بیرون می دهید، عضلات پایین شکمتان را سخت تر منقبض کنید.
▪کشیدن ستون فقرات
در حالی که در ترافیک هستید، دست هایتان را در وضعیت ۱۰: ۱۰ روی فرمان اتومبیل نگه دارید و پشت تان را گرد کنید. با کشیدن فرمان و گرد کردن پشت تان، شما ناحیه بین تیغه های شانه و وسط کمرتان را می کشید. در این حال یک نفس بکشید و سپس رها کنید.
▪کشش گردن
در حالی که پشت چراغ قرمز گیر کرده اید، گوش راست تان را به پایین و به سمت شانه راست تان کج کنید. شانه هایتان را شل کنید و سمت چپ گردن تان را بیرون دهید، سمت چپ گردن تان را بکشید. ۱۰ ثانیه در این حالت بمانید. در چراغ بعدی، این حرکت را برای طرف دیگر تکرار کنید.

چطور پشت ترافیک و در ماشین خود ورزش کنید