چطور کیکی که در خانه می پزید مانند کیک قنادی ها شود

به نکاتی که در ذیل گفته شده، توجه کنید تا کیک خانگی شما بسیار خوشزه و حرفه ای شود

چرا کیک خانگی شما به اندازه کافی پف نکرده ؟
▪ مایعات مورد استفاده کم یا زیاد شده است.
▪ میزان مخلوط کردن مواد کم یا زیاد بوده است.
▪ دمای فر بسیار کم یا بسیار زیاد بوده است.
▪ هنگام مخلوط کردن ترتیب افزودن رعایت نشده است.
▪ کره یا تخم مرغ مورد استفاده سرد بوده است.
▪ بکینگ پودر مورد استفاده کم یا کهنه بوده است.
▪ میزان روغن مورد استفاده بسیار زیاد بوده است.
▪ اندازه قالب نسبت به مایه کیک بزرگ بوده است.
▪ فاصله زمانی زیاد اماده شدن تا قرار دادن داخل فر.
چرا لایه روی کیک چسبنده است ؟
▪ روی کیک وقتی گرم بوده پوشانده شده است.
▪ مقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده است.
▪ کیک به اندازه کافی نپخته است.
چرا کیک حالت خیس و مرطوب دارد ؟
▪ کیک قبل از پخت کامل از فر خارج شده است.
▪ شکر، مایعات و چربی کیک زیاد بوده است.
▪ کیک داخل قالب مانده و سرد شده است.
چرا کیک حالت چروکیده و به هم فشرده دارد ؟
▪ قالب نسبت به مواد کیک بزرگ بوده است.
▪ قالب بیش از حد چرب شده است.
▪ مواد بیش از حد مخلوط شده است.
▪ مقدار مایعات زیاد بوده است.
▪ کیک بیش از حد پخته است.
چرا پس از پخت پف کیک خوابیده است ؟
▪ دمای فر کمتر از مقدار لازم بوده است.
▪ پخت کیک کافی نبوده است.
▪ میزان شکر مورد استفاده زیاد بوده است.
▪ قالب کیک نسبت به مواد کوچک بوده است.
▪ کیک در هنگام پخت تکان داده شده است.
▪ در فر قبل از پخت کیک زیاد باز شده است.
▪ زمان اضافه کردن سفیده مواد زیاد مخلوط شده است.
▪ بعد از افزودن آرد زیاد مخلوط شده است.
▪ مقدار بکینگ پودر یا جوش شیرین زیاده بوده است.
▪ مقدار مایعات کمتر یا بیشتر شده است.
چرا کیک بافت زبری دارد یا وسط آن فرو رفته است ؟
▪ فر قبل از پخت کیک گرم نشده است.
▪ شکر و روغن به اندازه کافی مخلوط نشده است.
▪ مواد اندازه کافی مخلوط نشده است.
▪ میزان بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.
▪ میزان مایعات مورد استفاده کم بوده است.
▪ از آرد نامرغوب برای کیک استفاده شده است.
▪ مواد به درستی در قالب پخش نشده است.
▪ کیک با حرارت کم و ارام پخته شده است.
چرا روی کیک چسبنده اما داخل کیک خشک است ؟
▪ مواد کیک بیش از حد مخلوط شده است.
▪ سفیده های تخم مرغ بیش از حد زده شده است.
▪ مدت پخت کیک طولانی بوده است.
▪ قالب کیک نسبت به مواد بسیار بزرگ بوده است.
▪ کیک در معرض جریان هوا سرد شده است.
▪ مقدار آرد مورد استفاده زیاد بوده است.
▪ مقدار شکر مورد استفاده کافی نبوده است.
▪ میزان چربی یا مایعات مورد استفاده کم بوده است.
چرا کیک خمیری و سنگین است ؟
▪ مواد کیک خوب مخلوط نشده است
▪ تعداد تخم مرغ مورد استفاده زیاد بوده است
▪ مقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده است
▪ دمای فر بیشتر از مقدار لازم بوده است
چرا کیک به قالب چسبیده است ؟
▪ قالب به درستی چرب نشده است.
▪ قالب به درستی آردپاشی نشده است.
▪ کیک به اندازه کافی نپخته است.
▪ کیک پس از خنک شدن از قالب خارج نشده است.
چرا کیک حالتی خشک و بافتی شکننده دارد ؟
▪ مقدار چربی کیک کم بوده است.
▪ مقدار شکر کیک کم بوده است.
▪ مایه کیک بیش از حد مخلوط شده است.
▪ بدلیل مایعات کم خمیر کیک سفت بوده است.
▪ مقدار شکر مورد استفاده زیاد بوده است.
▪ بدلیل مایعات زیاد خمیر کیک شل بوده است.
▪ مقدار بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.
▪ کیک داغ و سریع از قالب خارج شده است.

چطور کیکی که در خانه می پزید مانند کیک قنادی ها شود