▪ همیشه مثبت و فعال باشید. این کار باعث ارتعاش انرژی مثبت از شما است.شما مثل آفتاب باشید بخشنده وبی نیاز .
▪ فقط در مورد ویژگی های خوب دیگران فکر کنید وصحبت کنید وعیوب آنان را فراموش کنید .
▪ همیشه از یک محصول با بو وعطر خوش استفاده کنید تا شما در خاطر دیگران با یک عطر خوب ماندگار باشید .
▪ سعی کنید همیشه ،از نه. استفاده نکنید .
▪ همیشه به آینده خوش بین باشیدبه معجزه اعتقاد داشته باشید .
▪ به خودتان اعتماد داشته باشید به ندای درونی خود گوش دهید وبگویید آنچه فکر می کنم درست است .
▪ هرگزدروغ نگویید این شما را از موقعیت های ناراحت کننده دور میکند .
▪ هرگزخود را آلوده به مواد مخدر نکنید این برای هیچ کس جذاب نیست .
▪ با همه صادق باشید صادق ،صادق
▪ هرگز پشت سر کسی غیبت نکنید .خود را در موقعیت او قرار دهید.
▪ اغلب به همه می گوییم من شما را دوست دارم سعی کنید به افرادی که واقعا دوست دارید: شما را دوست دارم بگویید.
▪ موقع صحبت با اطرافیان ودوستان نزدیک به چشمان آنها نگاه کنید.
▪ اجازه ندهید مردم در مورد دوستان در حضور شما صحبت بد کنند.
▪ خوش مشرب باشید وهمیشه ودر همه زمان خندان
▪ همیشه یک دوست خوب باشید .
▪ همیشه به خودتان عشق بورزید.کاری را که دوست دارید انجام دهید وبرای خود وقت بگذارید . ایا از شما مهمتر کسی هست ؟به آرایشگاه بروید ،خرید کنید ،به کلاس شنا بروید و….
▪ همیشه مودب باشید حتی اگر کسی….
▪ همیشه شیک باشید وزیبا لباس بپوشید .
▪ سعی کنید همیشه مهارتهای جدیدی بیآموزید واز یادگیری وپرورش استعداد های خود دست نکشید.
▪ موقع خواب به چیز های لذت بخش وخوب فکر کنید این باعث می شود صبح ها با خلق وخوی مثبت از خواب بیدار شوید .
▪ راه رفتن با کفش پاشنه بلند را یاد بگیرید.
▪ اجتناب از نزاع ودرگیری ،همیشه با آرامش رفتار کنید.
▪ هرگز صدای خود را بلند نکنید این شاخصه یک خانم با شخصیت نیست .
▪ به انجام ورزش هایی مانند یوگا ورقص که به تناسب اندام شما کمک میکند بپردازید .
▪ هرگز سعی نکنید مثل دیگران باشید کپی هیچ وقت برابر با اصل نیست .
▪ از خود در حضور دیگران تعریف وتمجید نکنید .بگذارید مردم بپرسند وشما جواب دهید .
▪ همیشه بر لبانتان لبخند نقش ببندد.اجازه دهید دنیا بداند که چقدر خوشحال هستید.
▪ همیشه به دیگران کمک کنید. این شادی وسر زندگی رابرای شما به ارمغان می آورد .
▪ برای وقت خود ارزش قائل شوید این تنها چیزی است که نمی توان خرید .
▪ از آنچه هستی راضی و شاکر باش و این خوشحالی و رضایت توست که همه افکار مثبت را به سویت روانه میکند .

چطور یک خانم زیبا جذاب و دوست داشتنی باشید